Illustrasjonsbilde av et kamera fra strømmeplattformen MyGame i Askerhallen i Asker. Foto: Annika Byrde / NTB

Delt utvalg vil åpne for strømming fra 15-årsklassen – viktige avklaringer gjenstår

Et flertall i idrettens strømmeutvalg anbefaler å se på muligheten for å strømme arrangementer der barn helt ned i 13-årsalderen deltar. Mye er likevel uavklart.

Det fremkom av konklusjonene som ble lagt fram fredag. De er summert i et sett anbefalinger, men samtidig tas det forbehold om at flere ting må avklares.

– Konklusjonene våre gjenspeiler ulike synspunkter ute i folket. Arbeidet har vært utfordrende, og jeg skulle ønske vi kunne levert noe som var enklere å forholde seg til for mottaker. Samtidig har det bidratt til å få fram flere perspektiver, sier utvalgsleder Kristin Veierød til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Et samlet utvalg mener riktignok det bør kunne åpnes for strømming av arrangementer der dette er et krav fra internasjonale forbund, og der man uten slik strømming ikke vil kunne være arrangør. Men der stopper enigheten.

Et flertall i utvalget har kommet fram til at det bør åpnes for å strømme kamper helt ned i 15-årsklassen (der barn på 13 år også kan delta) på det som beskrives som høyt nivå eller «toppidrett». Forutsetningen for anbefalingen er at det implementeres et sett gitte tiltak.

Ti av medlemmene i utvalget skal ha stemt for denne løsningen, mens to var imot. Hva som skal defineres som toppidrett, har ikke utvalget konkludert hundre prosent rundt, men skriver at det ikke foreligger noen allment akseptert definisjon.

Juridiske avveininger

Et annet flertall ønsker at det skal åpnes for strømming av breddeidrett fra 15-årsklassen, men at dette skal være begrenset til «terminfestet aktivitet godkjent at det aktuelle særforbundet». Her stemte tre medlemmer mot, blant dem utvalgslederen.

Et mindretall vil ikke ha strømming av idrett under 18-årsklassen i det hele tatt, men åpner for at dette kan godkjennes i spesielle tilfeller, forutsatt at det er rettslig adgang til dette.

Juridisk sett er det vurdert hvordan strømming og lovgivningen rundt personvern og åndsverk kan forenes. Her råder det fortsatt usikkerhet.

Datatilsynet lanserte i juni en ny veileder rundt strømming av barneidrett. Der ble det konkludert med at slik strømming som hovedregel ikke kan gjennomføres lovlig etter personvernregelverket. Unntaket er i tilfeller der det er snakk om toppidrett med allmenn interesse.

Utvalget har i sitt arbeid rådført seg med Deloitte Advokatfirma AS. De skriver om veilederen til Datatilsynet:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Føringene i veilederen innebærer en risiko for at tilsynet vil konkludere med at strømming av idrettsarrangementer for barn, med mindre det er snakk om toppidrett med allmenn interesse, ikke oppfyller kravene i personvernforordningen».

Vurderte Barnekonvensjonen

Utvalget vedgår at det venter vriene avveininger også i tiden som kommer.

«Gitt den rettslige uklarheten som foreligger knyttet til adgangen til strømming, særlig utover høyt nivå/«toppidrett» etter personvernregelverket, anbefaler utvalget som nevnt at NIF søker å avklare at de endelige retningslinjene ligger innenfor det juridiske handlingsrommet, f.eks. ved en dialog med Datatilsynet. Forholdet til åndsverkloven må også avklares», heter det i konklusjonen.

Utvalgsleder Veierød trekker også fram at kompleksiteten i det juridiske og idrettens egenart gjør vurderingene vanskelige.

– Det er et stort spenn, også i typer arrangementer og konkurranser. Da blir det vanskelig å finne løsninger som favner det hele på en god måte, sier hun til NTB.

Utvalget har også basert sine konklusjoner på medlemsundersøkelser gjennomført i idretten samt en vurdering av strømming opp mot FNs konvensjon om barns rettigheter.

På det siste punktet konkluderes det med at strømming i teorien ikke vil kunne føre til brudd på Barnekonvensjonen forutsatt at utvalgets anbefalinger legges til grunn. Et mindretall peker imidlertid på at det i praksis kan bli vanskelig å forhindre dette.

Tilsynet med veileder

Datatilsynet skriver i sin veileder at for strømming av individuelle idretter, hvor vanligvis bare ett eller to barn filmes, må det normalt hentes inn gyldig samtykke fra hver av barnets foreldre for at strømming skal kunne forsvares.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Samtykke er noe annet enn reservasjonsrett. Samtykke må oppfylle flere krav for å være gyldig. Vår juridiske rådgiver mener for øvrig du må ha foresattes samtykke til du er 18 år, sier utvalgsleder Veierød.

Idrettsforbundet har tidligere uttalt at strømmeutvalgets rapport vil være viktig for idrettsstyrets videre behandling av spørsmål knyttet til strømming av ungdomsidretten.

Det var opprinnelig lagt opp til at strømmeutvalget skulle levere sin rapport foran idrettstinget i juni, men arbeidet har tatt atskillig lengre tid.

– En del av jussen her var mer uklar enn vi så for oss i utgangspunktet, sa utvalgsleder Veierød om årsaken til forsinkelsen.

(©NTB)