ØST PÅ SKOGEN: Sakkhusmåsan/Sakosmåsan er et naturreservat beliggende ved Takholtlitjennet øst på Skogen i Nes. Foto: John Arne Paulsen

Sakkhusmåsan i Nes er noe for seg selv

Fram til oktober er en gruppe kartleggere fra Miljødirektoratet innom særegne naturområder i Nes.

Aktuelle områder i Nes:

Disse områdene kartlegges i Nes:

Sakkhusmåsan/Sakosmåsan ved Takholtlitjennet øst på Skogen

Vindmyra og Hvitmåsan nord/nordvest for Sagstusjøen øst for Årnes

Grenimåsan

Aurstadmåsan

Ertsrudberget

Vorma fra Svanfoss og nordover

Beengen ved Bodding

Se video av unike Sakkhusmåsan her:

Denne naturtypekartleggingen har foregått en stund allerede, og er i hovedsak knyttet til områder som allerede har naturvernstatus.

SJEKKES: Naturreservatene rundt om i Nes sjekkes denne sommeren. Foto: John Arne Paulsen

Et mål med kartleggingen av naturtyper er å få på plass god, stedfestet informasjon om naturen til bruk i blant annet arealplanleggingen.

– Det vil kunne bidra til at det er lettere å ta hensyn til naturen tidlig i slike prosesser. I tillegg kan det bidra til bedret effektivitet og forutsigbarhet, opplyser Statsforvalteren i Oslo og Viken.

111 utvalgte

Miljødirektoratet har bestemt hvilke naturtyper som skal kartlegges.

Les også
– Dette er det første villsvinet som er skutt i Nes i nyere tid

– I år skal kartleggingsområdene undersøkes for 111 ulike naturtyper, som alle er viktige for å ivareta naturmangfold, forteller Statsforvalteren, og tilføyer at de fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområder for truede og nær truede arter.

– De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområder for truede og nær truede arter.

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Resultatene fra årets kartlegging vil for øvrig bli tilgjengelig for alle våren 2022 via den digitale kartløsningen «Naturbase». Her kan vi også se hvilke naturtyper som har blitt funnet ved tidligere kartlegginger.

Les også
Idylliske Myrvika – der den aller største gjedda ble tatt

Til fots

Så hva innebærer denne kartleggingen i praksis?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Denne kartleggingen innebærer i praksis at området blir undersøkt til fots for forekomst av de 111 naturtypene. Ved funn av en naturtype, vil den som kartlegger notere ned observasjoner etter et fastsatt system og ta bilder av naturtypen.

HVITMÅSAN: En verneverdig, eksentrisk høymyr rett nordvest for Sagstusjøen. Myra er et naturreservat. Foto: John Arne Paulsen

– I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å ta med små mengder plantemateriale for å identifisere det på et laboratorium, opplyser Statsforvalteren.

Les også
Sjøli om den pågående ulvejakta: – Denne klappjakten framstår som latterlig

Dette skal kartfestes. I tillegg skal kartleggerne vurdere hvilken kvalitet hver enkelt naturtypelokalitet har. Både tilstand og artsmangfold i lokaliteten inngår i denne vurderingen.

FLOTT NATUR: Sakkhusmåsan/Sakosmåsan ligger nordøst for Takholtlia øst på Skogen i Nes. Foto: John Arne Paulsen

Viktige for mangfoldet

Alle de 111 naturtypene vurderes som viktige for naturmangfoldet i Norge og er valgt ut etter Miljødirektoratets instruks. De er valgt ut fordi de er:

1) Truede og nær truede naturtyper

2) Naturtyper som er spesielt dårlig kartlagt

3) Naturtyper som dekker sentrale økosystemfunksjoner, for eksempel fordi de er levesteder for truede og nær truede arter.

Les også
Lerketreet på Lortholva

Disse områdene sjekkes i Nes:

• Sakkhusmåsan/Sakosmåsan ved Takholtlitjennet øst på Skogen

• Vindmyra og Hvitmåsan nord/nordvest for Sagstusjøen øst for Årnes

• Grenimåsan

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Aurstadmåsan

• Ertsrudberget

• Vorma fra Svanfoss og nordover

• Beengen ved Bodding

Her er alle de 111 naturtypene:

I alfabetisk rekkefølge:

Aktiv skredmark

Atlantisk høymyr

Boreal hei

Boreal regnskog

Boreonemoral regnskog

Boreonemoral regnskog uten bartredominans

Eksentrisk høymyr

Eng-aktig sterkt endret fastmark

Flomskogsmark

Fosse-eng

Fosseberg

Fossepåvirket berg

Frisk kalkedellauvskog

Frisk kalkfuruskog

Frisk kalkgranskog

Frisk lågurt-bøkeskog

Frisk lågurt-edellauvskog

Frisk lågurt-furuskog

Frisk rik edel-lauvskog

Fuglefjell-eng og fugletopp

Gammel fattig edel-lauvskog

Gammel fattig sumpskog

Gammel furudominert naturskog

Gammel furuskog med gamle trær

Gammel furuskog med liggende død ved

Gammel furuskog med stående død ved

Gammel grandominert naturskog

Gammel granskog med gamle trær

Gammel granskog med liggende død ved

Gammel granskog med stående død ved

Gammel høgstaudegråorskog

Gammel lågurtgranskog

Gammel lågurtospeskog

Gammel lågurtselje-rogneskog

Hagemark

Hule eiker

Høgereligende og nordlig nedbørsmyr

Høgstaude-edellauvskog

Høgstaudegranskog

Høstingsskog

Isinnfrysingsmark

Jordpyramide

Kalk- og lågurtfuruskog

Kalkbjørkeskog

Kalkedellauvskog

Kalkfattig og intermediær fjellhei, leside og tundra

Kalkfattig og intermediær rabbe

Kalkfattig og intermediær snøleie

Kalkfuruskog

Kalkgranskog

Kalkhasselskog

Kalklindeskog

Kalkrik fjellgrashei og grastundra

Kalkrik fjellhei, leside og tundra

Kalkrik helofyttsump

Kalkrik rabbe

Kalkrik rasmarkhei- og eng

Kalkrikt snøleie

Kanthøymyr

Kilde-edellauvskog

Konsentrisk høymyr

Kystlynghei

Lauveng

Lågurtalm-lind-hasselskog

Lågurtbøkeskog

Lågurtedellauvskog

Lågurteikeskog

Lågurtfuruskog

Nakent tørkeutsatt kalkberg

Naturbeitemark

Olivinskog

Overrislingsberg i østlige høyfjellsstrøk

Palsmyr

Platåhøymyr

Rabbeblokkmark

Rik gransumpskog

Rik gråorsumpskog

Rik sandfuruskog

Rik svartorstrandskog

Rik svartorsumpskog

Rik vierstrandskog

Rik åpen jordvannsmyr i mellomboreal sone

Rik åpen jordvannsmyr i nordboreal og lavalpin sone

Rik åpen sørlig jordvannsmyr

Saltpåvirket svartorstrandskog

Sanddynemark

Semi-naturlig eng

Semi-naturlig myr

Semi-naturlig strandeng

Semi-naturlig våteng

Silt og leirskred

Slåttemark

Slåttemyr

Snøleieberg

Snøleieblokkmark

Strandeng

Svært tørkeutsatt sørlig kalkberg

Sørboreal regnskog med gran

Sørlig etablert sanddynemark

Sørlig kaldkilde

Sørlig nedbørsmyr

Sørlig slåttemyr

Terrengdekkende myr

Tørkeutsatt kalkgranskog

Tørt kalkrikt berg i kontinentale områder

Våtsnøleie og snøleiekilde

Øvre sandstrand uten pionervegetasjon

Øyblandingsmyr

Åpen flomfastmark

Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone

Åpen grunnlendt kalkrik mark i sørboreal sone

Kilde: Statsforvalteren i Oslo og Viken