VIKTIG: Kongsvingerbanen er fortsatt viktig, og Nes-politikerne vil prioritere tiltak raskt for å bedre kapasiteten.

Vil prioritere tiltak på Kongsvingerbanen

Nes-politikerne mener planlagte tiltak på Kongsvingerbanen må prioriteres, og dermed bidra til nullvekstmål for biltrafikk.

– Nordøstkorridoren til Oslo er bilbasert, og det er avgjørende at infrastrukturen for persontransport på jernbane har en frekvens som fører til at flere av dagens og fremtidens innbyggere vil velge å reise kollektivt, heter det i Nes kommunes innspill til Nasjonal Transportplan (NTP).

Kommunens innspill til NTP for perioden 2025-2036 ble vedtatt på siste kommunestyremøte før sommerferien, og det var et enstemmig kommunestyre som stilte seg bak uttalelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Billigere månedskort for barn og unge i Oslo og Akershus

I tillegg til å ønske en sterkere satsing på jernbane, ble selvsagt E16 tema i debatten. Om det prosjektet er lokalpolitikerne mer uenige.

Transportnett

Bane Nor har en «effektpakke 14» som består av kryssingsspor på Galterud og Bodding, sanering av planovergang på Seterstøa og ny stasjon på Rånåsfoss. Utbedret tømmerterminal på Norsenga i Kongsvinger og hensetting på Kongsvinger er også med i pakka., som skal bidra til å øke linjekapasiteten, med oppstart allerede i 2025.

Grunnlaget for å starte dette arbeidet ligger i at Kongsvingerbanen (Oslo-Stockholm) er en del av kjernenettverket TEN-T (Transeuropeisk transportnett), og det følger en del krav med dette.

Les også
– Kapasiteten er sprengt

Det pekes fra Nes kommunes side på at det er sterk vekst i regionen, og at Kongsvingerbanens betydning i regionen må reflekteres bedre i prioriteringene i neste NTP:

144 prosent vekst

I tillegg til den omtalte effektpakken, er det også gjennomført en konseptvalgutredning for Kongsvingerbanen der det også foreligger en anbefaling til endringer. Og det er denne delen Nes-politikerne ønsker prioritert høyere i NTP.

Nasjonal Transportplan

• Nasjonal transportplan (NTP) er en plan som gjelder i 12 år for transport og samferdselsprosjekter i Norge.

• Planen revideres hvert fjerde år og oversendes som en melding til Stortinget i forkant av stortingsvalg. Gjeldende plan omhandler perioden 2022–2033.

• Nå jobbes det med neste planperiode som varer fra 2025-2036. Frist for å komme med innspill til planen er satt til 3. juli 2023.

• Forslag til Nasjonal transportplan utarbeides i samarbeid mellom blant andre Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor.

• Deretter behandles planforslaget av regjeringen som legger sitt forslag frem for Stortinget i form av en Stortingsmelding.

• Transportplanen behandles siden i Transport- og kommunikasjonskomiteen, før den vedtas av Stortinget.

– Det må vurderes om oppfølging av KVU for Kongsvingerbanen bør prioriteres i første seksårsperiode av ny NTP, slik at gjennomføring av tiltak som vesentlig kan bedre kapasitet og attraktivitet for persontransport kan komme tidsnok til å fange den befolkningsveksten som er ventet i området, påpeker Nes-politikerne i innspillet.

I dag er det et belegg på 80-120 prosent på togene i morgenrushet. I 2050 vil det i følge prognosene være en vekst på 144 prosent i morgenrushet på Kongsvingerbanen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Glad for støtten

– Vi i Rødt og SV er glad for støtten til jernbane. KVU 2021 viser at det er store gevinster å hente på tiltak som kryssingsspor, påpekte Idun Eriksen (Rødt).

Hun registrerte imidlertid at mye av debatten handlet om veg, og ikke minst en ny krangel om E16.

FORNØYD: Idun Eriksen (Rødt) er glad for støtten til å satse på jernbanen.

– Det er dessverre ikke samme engasjement for jernbane som for veg, sa Eriksen.

– Vi må også snakke varmt om en ny trasé mot Stockholm, en trasé som også ta opp i seg godstrafikk. Den er ferdig finansiert, og kan bidra til å få godstrafikk vekk fra Kongsvingerbanen, og gi økt kapasitet til persontrafikk, påpekte Liv Gustavsen (Frp).

Rotet det til

Resten av debatten handlet om E16, både behovet for ny veg og behovet for å oppruste dagens veg. For om det kommer en ny veg, er det likevel behov for å ruste opp den gamle. Det er nesten alle enig i.

Kjell Jevne (H) og Tove Nyhus (Frp) benyttet muligheten til å påpeke at posisjonen har rotet det i E16-saken.

ROT: Kjell Jevne (H) benyttet sjansen til å påpeke at posisjonen har rotet til E16-saken.

– Vi har en gylden mulighet. Vi bør ta den, selv om den er vanskelig og har noen dilemmaer, sa Jevne. Og fikk altså støtte av Nyhus.

Hadde planen klar

– De som har rotet det til er regjeringen Solberg som etablerte Nye Veier. Statens Vegvesen hadde planen klar, påpekte Sverre Rimstad (Sp).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Ser mot utlandet med ny teknologi

– Vi har ikke rotet det til. Vi vil ha ny veg, men det skal være en veg som gavner Nes, svarte Tone Rønoldtangen.

– Nå sporer vi av. Dette er et innspill til NTP, påpekte Rune Tranum (Ap), og mente det var viktig med de gode argumentene som fylkeskommunen kunne bringe videre når de syr sammen regionens NTP-innspill.