MUDRING OG UTFYLLING: Prosjektet innebærer mudring av inntil 3000 kubikkmeter og utfylling av inntil 12 000 kubikkmeter masser ut i Vorma.

Vil mudre og fylle ut i Vorma

Bjørn Dæhlie søker om mudring og utfylling av masser ut i Vorma. Søknaden er nå ute på høring.

Statsforvalteren opplyser at Sundet Brygge AS, med tiltakshaver Bjørn Dæhlie, søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring av inntil 3000 kubikkmeter og utfylling av inntil 12 000 kubikkmeter masser ut i Vorma i Sundet i Eidsvoll.

Strandpromenade

Formålet er boligprosjektet Sundet Brygge med en «strandpromenade» langs Vorma. Eiendommen er en del av områdereguleringsplanen for Eidsvoll Sentrum.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Søkeren opplyser at det er gjennomført grunn- og sedimentundersøkelser i tiltaksområdet, og at det er ikke påvist vesentlige forurensninger i jordmassene innenfor tiltaksområdet i Vorma.

Vorma forbi Sundet ligger om lag ei mil nord for Nes-grensa, og enhver forurensning ut i vassdraget vil naturligvis påvirke livet over og under vann nedover elva.

Tiltakshaveren ønsker å fylle ut i Vorma i løpet av våren, slik at hele arbeidet kan gjennomføres før vannet stiger i elva i slutten av mai.

Fredningsområde

Til utfyllingen opplyser tiltakshaveren at det skal benyttes masser som er fri for forurensning, i form av gjenbruk av steinmasser som uansett må fjernes fra et anlegg på Minnesund. Dette tar Statsforvalteren nå stilling til.

UT I VORMA: Omtrent slik ser tiltakshaveren for seg at prosjektet vil ende opp ved Vorma.

Tiltaket er planlagt gjennomført innenfor Vorma dyrelivsfredningsområde. Dette området har en egen verneforskrift, og tiltaket vil derfor kreve en dispensasjon etter verneforskriften. Tiltakshaver har derfor sendt søknad om en slik dispensasjon, og dette behandles som en egen sak hos Statsforvalteren.

Høringsfrist 21. april

Statsforvalteren har satt 21. april som frist for å komme med uttalelser til søknaden. Nes kommune har med andre ord fortsatt tid på seg til å komme med eventuelle synspunkter.

– Slik jeg ser det, er det naturlig at Nes er en høringsinstans i en sak som denne, sier Kristian Moseby i Vannområde Øyeren.

Vannområde Øyeren er et interkommunalt prosjekt som arbeider for å beskytte og sikre bærekraftig bruk av vannmiljøet i området.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vorma renner som kjent gjennom Nes. Det har ikke lykkes Raumnes å få en uttalelse fra Nes kommune i sakens anledning før denne artikkelen ble publisert.