annonse

– Vil få stor betydning for Nes-framtida

Vil styre utviklingen
Vil styre utviklingen: Kommunalsjef Arild Skogholt slår fast at “Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus” vil styre utviklingen i Nes. (Foto: Jan Erik Hæhre)

– Planen gir sterke føringer for hvordan man ønsker utviklingen i Nes fram mot 2030 og 2050, konstaterer kommunalsjef Arild Skogholt.

  • Jan Erik Hæhre 63 91 18 17 Janerik@raumnes.no

Snart blir «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» lagt ut på høring, og Nes-politikerne skal si sitt om planen. Skogholt peker på at planen er svært viktig, og vil legge helt klare føringer for utviklingen av Nes i perioden fram mot 2030 og 2050. – Det er en utfordring, både for politikere og administrasjonen, å få så sterke føringer for hvordan man ønsker utviklingen 30 til 50 år fram i tid, sier Skogholt om planforslaget. Det er ikke et endelig planforslag, men han tror ikke det vil bli vesentlige endringer i forslaget som til slutt havner på politikernes bord.

Sterkere prioriteringer

På mange måter bryter den regionale planens klare mål med Nes-politikernes signaler om økt spredt boligutbygging. I den regionale planen pekes det på at det vil være viktig med sterkere prioriteringer av både vekst og vern. – Vekst bør gå foran vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur i prioriterte områder, mens vernet skal stå sterkere utenfor. Det gjør det mulig å planlegge for en langsiktig god utvikling av stedene, samtidig som tap av verneverdige arealer i sum reduseres, skriver Plansamarbeidet i planforslaget. – I denne saken må vi ha med oss at dette ikke er noe Oslo kommune eller Akershus fylkeskommune finner på, dette er føringer fra departementet via en Odelstingsproposisjon. Der går det klart fram at det skal ses på fortetting av knutepunkter. Hvis ikke stopper regionen opp infrastrukturmessig, sier Skogholt.

Satser på Årnes

Kommunalsjefen peker videre på at planen har en klar miljøprofil. – Skal vi fortsette som nå, trenger vi veg med ti filer inn til Oslo for å ta unna trafikken. Det sier litt om dimensjonene på den veksten som kommer. Planen sier i klartekst at kollektivtransporten må ta veksten som kommer, sier Skogholt. Hovedmålsettingen er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Utbyggingsmønsteret skal være «arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling». Dagens senterstruktur skal helt klart videreutvikles, og ikke minst konsentreres. Årnes er et tettsted det skal satses på, ikke minst fordi vi har Kongsvingerbanen.

Levende byer

– En viktig forskjell fra dagens utvikling er en sterkere konsentrasjon til noen byer og tettsteder, og en tilsvarende klar begrensning på spredt vekst utenfor disse prioriterte vekstområdene, heter det i planforslaget. Det pekes på at 80-90 prosent av veksten skal komme i de prioriterte tettstedene, og bare 10-20 prosent skal komme utenfor. – Det ser ut til å være en tverrpolitisk enighet om planen, som skal vedtas i fylkestinget, sier Skogholt. Signalene i planen er også tydelige, ønsker man en annen utvikling får man ikke støtte. Gjennom en vedtatt regional plan skal man tegne framtidas Oslo-region, og følger man planen, skal man unngå innsigelser. For å få til dette, kreves det at «kommunene innretter sin arealplanlegging etter den regionale planen, med tilrettelegging for konsentrert utbygging noen steder og minst mulig spredt utbygging». Kommunene innretter sin arealplanlegging etter den regionale planen, med tilrettelegging for konsentrert utbygging noen steder og minst mulig spredt utbygging.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse