Også i år blir det rus­se­tog gjen­nom År­nes sent­rum om et­ter­mid­da­gen 17. mai. 	Arkiv
Også i år blir det rus­se­tog gjen­nom År­nes sent­rum om et­ter­mid­da­gen 17. mai. Arkiv Foto: John Arne Paul­sen

Slik feires nasjonaldagen i Nes

Bar­ne­tog, ta­ler for da­gen, is, brus og rus­se­tog. Na­sjo­nal­da­gen fei­res på tra­di­sjo­nelt vis over hele byg­da.

Klok­ka sju om mor­ge­nen 17. mai blir det sa­lutt fra Bau­ta­plas­sen på År­nes og fei­ring av na­sjo­nal­da­gen er i gang.

Klok­ka åtte går flag­ge­ne til topps. På Bau­ta­en blir det flagg­hei­sing og kransenedleggelse. Hei­me­ver­net, Nes-År­nes spei­der­grup­pe og Nes Ja­nit­sjar­korps del­tar på den­ne mar­ke­rin­gen.

Barnetogene

I årets bar­ne­tog på År­nes del­tar År­nes sko­le, Fjell­fo­ten sko­le og Øst­gård sko­le. Toget star­ter på Nes sy­ke­hjem der det også blir bloms­ter­over­rek­kel­se. Toget går så føl­gen­de rute: Salemsvegen-rundkjøringen ved År­nes Amfi-Se­ter­støa­ve­gen-Sko­le­ga­ta-Jern­ba­ne­ga­ta-Bru­ve­gen og en­der på Bau­ta­plas­sen. Her blir det blant an­net na­sjo­nal­sang og tale for da­gen.

Et­ter ar­ran­ge­men­tet på Bau­ta­en går År­nes sko­le vi­de­re til Nes Bo- og Ser­vi­ce­sen­ter der det blir over­rek­kel­se av bloms­ter.

Rundt om­kring på byg­das sko­ler blir det tra­di­sjo­nel­le ar­ran­ge­men­ter.

På Auli sko­le star­ter bar­ne­toget på Myra i år og toget går ned ny­fel­tet til sko­len. Fram­tun og Auli sko­le­korps spil­ler.

På Haga går toget fra Haga sta­di­on til Fram­tun sko­le, også her er det Fram­tun og Auli sko­le­korps som står for mu­sik­ken. I Fenstad går toget til kir­ken før ar­ran­ge­men­tet på sko­le. Her står Vest­si­den Mu­sikkorps og Jer­pe­stad og Brå­rud sko­le­korps for mu­sik­ken. På Nes­kol­len star­ter bar­ne­toget i Melke­ve­gen og en­der på Hvam id­retts­park. Nes sko­le­korps sør­ger for mu­sik­ken her. I Skog­byg­da blir det flagg­tog til kir­ken før ar­ran­ge­men­tet på sko­le. Skog­byg­da sko­le­korps sør­ger for den rik­ti­ge 17. mai stem­nin­gen her.

Øst­gård, Fjell­fo­ten og År­nes har alle tra­di­sjo­nel­le ar­ran­ge­men­ter et­ter fel­les­toget på År­nes.

Andre arrangementer

Det blir guds­tje­nes­te i År­nes kir­ke, Fen­stad kir­ke, Udenes kir­ke og In­ge­borg­rud kir­ke.

For de som øns­ker det blir det ar­ran­ge­ment i Nes kul­tur­hus med mu­si­kals­ke inn­slag og i år med kå­se­ri om «Hen­rik Wergeland i Nes».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tra­di­sjo­nen tro av­slut­tes det offisielle pro­gram­met med Rus­se­tog i År­nes sent­rum.