annonse

Nominerte ild­sje­ler, for­bil­der og for­en­in­ger

Åpen klas­se
Åpen klas­se: FUVO da­me­lag. (Foto: Arkiv)
Årets For­bil­de
Årets For­bil­de: Ma­ri­us Moen. (Foto: Arkiv)
Åpen klas­se
Åpen klas­se: FUVO da­me­lag. (Foto: Arkiv)
Årets For­bil­de
Årets For­bil­de: Ørjan Ho­pen. (Foto: Arkiv)
Ild­sjel­pri­sen
Ild­sjel­pri­sen: Tore Nilsen og Met­te Rol­stad. (Foto: Arkiv)
Ildsjelprisen
Ildsjelprisen: Tore Nilsen og Mette Rolstad. (Foto: Arkiv)
Ild­sjel­pri­sen
Ild­sjel­pri­sen: Ole Skoglund. (Foto: Arkiv)
Ild­sjel­pri­sen
Ild­sjel­pri­sen: Per Eggum. (Foto: Arkiv)
Åpen klas­se
Åpen klas­se: Nes ri­de­klubb. (Foto: Arkiv)
Åpen klas­se
Åpen klas­se: Nes År­nes Spei­der­grup­pe. (Foto: Arkiv)
Åpen klas­se
Åpen klas­se: FUVO. (Foto: Arkiv)

Og de no­mi­ner­te er ... Raumnes pre­sen­te­rer de no­mi­ner­te til kul­tur og id­retts­gal­la­en i ja­nu­ar.

  • Hei­di We­xels Ri­ser

11. ja­nu­ar ar­ran­ge­res kul­tur- og id­retts­gal­la­en for and­re gang i Nes kul­tur­hus. Det skal de­les ut pri­ser i ti uli­ke ka­te­go­ri­er. Her er de no­mi­ner­te i ka­te­go­ri­ene årets for­bil­de, ild­sjel­pri­sen og åpen klas­se for lag og for­en­in­ger.

Ma­ri­us Moen

Ma­ri­us Moen har en sjel­den syk­dom som gjør at han til sta­dig­het må gjen­nom­gå sto­re ope­ra­sjo­ner og fjer­ne svuls­ter som sit­ter på sen­tral­ner­ve­sy­ste­met. Han har trent seg opp gang på gang fra et liv i rul­le­stol. I vår mens han fort­satt satt i rul­le­stol sat­te han seg som mål å gjen­nom­fø­re en tur over Bes­seg­gen. I au­gust gjen­nom­før­te han tu­ren.

Årets For­bil­de
Årets For­bil­de: Ma­ri­us Moen. Foto: Arkiv

FUVO

FUVO er en klubb som hol­der klubb­hu­set oppe for alle både gam­mel, ung, frisk og syk. Man er all­tid vel­kom­men selv om man ikke spil­ler fot­ball el­ler bok­ser. Klubben be­skri­ves som hjer­te­varm og in­klu­de­ren­de. På Fun­ne­foss sta­di­on er sam­hol­det sterkt uan­sett kjønn, al­der og na­sjo­na­li­tet.

Åpen klas­se
Åpen klas­se: FUVO. Foto: Arkiv

Ørjan Ho­pen

Ørjan Ho­pen er et fot­ball­ta­lent fra Sogn­dal. Han er en glad­gutt og spill­opp­ma­ker med et dø­de­lig venst­re­bein. Bak den­ne fa­sa­den skju­ler det seg en an­nen his­to­rie. Han har si­den 13–14 års­al­de­ren slitt med spil­le­av­hen­gig­het. For­an se­son­gen 2018 kom Ho­pen til FUVO, og har åpent tatt tak i sine ut­ford­rin­ger. Han er topp mo­ti­vert for å kom­me til­ba­ke til Eli­te­se­ri­en i lø­pet av 2019. Ho­pen har satt sitt navn og an­sikt på et stort pro­blem, og på den må­ten vil han for­hå­pent­lig­vis hjelpe man­ge and­re i sam­me si­tua­sjon.

Årets For­bil­de
Årets For­bil­de: Ørjan Ho­pen. Foto: Arkiv

Met­te Rol­stad og Tore Nilsen

Ek­te­pa­ret frem­mer all­tid and­re og ikke seg selv. De har vært ak­ti­ve for lag og for­en­in­ger i man­ge år og hatt man­ge uli­ke verv in­nen id­ret­ten. De føl­ger opp egne og and­res barn med et smil. For dem er in­gen­ting et pro­blem og de ser det po­si­ti­ve i alt.

Ild­sjel­pri­sen
Ild­sjel­pri­sen: Tore Nilsen og Met­te Rol­stad. Foto: Arkiv

Ildsjelprisen
Ildsjelprisen: Tore Nilsen og Mette Rolstad. Foto: Arkiv

Ole Skoglund

En ty­pisk ild­sjel som job­ber i det stil­le, og som gjør en uvur­der­lig jobb for FUVO. I man­ge år had­de han æren for en av de flot­tes­te ba­ne­ne på Øst­lan­det og i 12 vint­re har han sør­get for flot­te ba­ne­for­hold på kunst­gress­ba­nen. Det­te har han gjort på fri­vil­lig ba­sis døg­net rundt, i all slags vær uan­sett om det har vært helg el­ler hver­dag.

Ild­sjel­pri­sen
Ild­sjel­pri­sen: Ole Skoglund. Foto: Arkiv

Per Eggum

Har gjen­nom en år­rek­ke vært le­der av Raumnes & År­nes fot­ball­grup­pe, samt hatt and­re verv i klub­ben. Per har ikke egne barn, men har li­ke­vel valgt å bru­ke sin fri­tid til det beste for alle bar­na i År­nes-om­rå­det. Han job­ber man­ge ti­mer i uka og gjør det uten å skryte el­ler rin­ge me­di­e­ne. Han gjør job­ben, en­ten det er å hen­ge opp flagg før ar­ran­ge­men­ter, være speak­er el­ler ryd­de.

Ild­sjel­pri­sen
Ild­sjel­pri­sen: Per Eggum. Foto: Arkiv

FUVO da­me­lag

Et­ter kun 17 po­eng og 132 mi­nus­mål de tre fore­gå­en­de se­son­ge­ne i en an­nen klubb, fikk byg­das fot­ball­da­mer et vir­ke­lig løft i FUVOs røde drak­ter se­son­gen 2018. 1. plass og opp­rykk med so­li­de 43 po­eng og 100–13 i mål­for­skjell ble fa­si­ten. Det vik­tig­ste er li­ke­vel id­retts­gle­den, sam­hol­det og tre­nings­ive­ren jen­te­ne og da­me­ne har vist.

Åpen klas­se
Åpen klas­se: FUVO da­me­lag. Foto: Arkiv

Nes ri­de­klubb

Det har vært et tøft år med silo­syke og inn­brudd der mye ver­di­fullt ut­styr ble bor­te. Men Nes ri­de­klubb rei­ser seg all­tid, og de er stol­te av spor­ten sin. Nes­te år fyl­ler ri­de­klub­ben 50 år.

Åpen klas­se
Åpen klas­se: Nes ri­de­klubb. Foto: Arkiv

Nes År­nes Spei­der­grup­pe

Speidergrup­pa har nå rundt 70 spei­de­re og man­ge voks­ne le­de­re. De har reist et im­po­ne­ren­de spei­der­hus ved Ves­le­sjø­en ved ak­tiv dug­nads­inn­sats. Mil­jø­et er godt og de del­tar gjen­nom hele året på uli­ke sam­lin­ger og turer. Speidergruppa markerte seg i 2018 med både å vinne kretsmesterskapet og få en hederlig 26. i NM i speiding.

Åpen klas­se
Åpen klas­se: Nes År­nes Spei­der­grup­pe. Foto: Arkiv
Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse