DELTE INFORMASJON OG ERFARINGER: Under et møte i Nes rådhus nylig, høstet Nes kommune ros for sitt arbeid med kartlegging av dårlige avløpsanlegg. I møtet stilte også representanter for kommuner rundt oss, Vannområde Øyeren, Miljødirektoratet, Fylkeskommunen og Statsforvalteren, for å diskutere hvordan man skal jobbe videre med vassdragene våre.

Nes brukes som en eksempelkommune

Miljødirektoratet roser Nes for kommunens arbeid for et bedre vannmiljø.

Styringsgruppa i Vannområde Øyeren hadde invitert mange til et møte om arbeidet som er utført i løpet av 2022. Her ble detaljer i den viktige vassdragsovervåkingen og tilstanden for vannforekomstene gjennomgått.

Les også
– Det handler mye om å forsøke å redde Oslofjorden

– I møtet ble deltakerne blant annet orientert om status og fokus på tiltak det er viktig at kommunene jobber videre med for et bedre vannmiljø. Hver kommune fikk tid til å si litt om hva de føler at de har ivaretatt bra og hva de bør jobbe videre med, forteller Kristian Moseby, daglig leder i Vannområde Øyeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Viktig utveksling

Styringsgruppas faste deltakere er politiske representanter fra kommunene, Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Til møtet var også ledelsen i kommunenes administrasjon invitert, og kommunedirektører og kommunaldirektører fra flere av kommunene fikk nyttig informasjon.

Viken fylkeskommune er vannregionmyndighet for både Innlandet og Viken. På en nasjonal vannmiljøkonferanse 31. oktober i fjor lanserte Klima- og miljøminister Espen Barth Eide en godkjenning av de regionale vannforvaltningsplanene. Godkjenningen omfatter blant annet vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken, der Vannområde Øyeren inngår.

DAGLIG LEDER: Kristian Moseby er daglig leder i Vannområde Øyeren. Her står han langs Glomma med Årnesbrua i bakgrunnen.

– Denne planen skal ligge til grunn for offentlige myndigheters planlegging og virksomhet i vannregionen. Den gir føringer for kommunenes arealforvaltning, og skal bidra til å samordne og styre arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrensene, sier Moseby.

Nes høstet ros

Blant kommunens prioriterte oppgaver er tiltak knyttet til spredt avløp, både avløp fra landbruket og kommunalt, og ikke minst feilsøking. Raumnes har det siste halve året fulgt Nes kommunes arbeid med kartlegging og renovering av kloakkanlegg, blant annet på Fjuk. Miljødirektoratet har merket seg dette arbeidet. Under møtet skrøt direktoratets representant, Helga Gunnarsdottir, av Nes kommune for oppfølgingen av private avløpsanlegg. Nes høster honnør for systematisk arbeid med rensing av kloakk og sanering av gamle anlegg. I denne forbindelse brukes Nes som eksempelkommune.

Les også
Fortsatt tarmbakterier i Gorolundevja

I 2023-budsjettet for vannområdet Øyeren er rammene knyttet til arbeidet med god vannforvaltning økt med 330 000 kroner sammenlignet med fjoråret.

Langs vassdragene

– Økningen i budsjettet skyldes hovedsakelig økt omfang av prosjektmidler som vi får tilskudd til fra enten Miljødirektoratet, Statsforvalteren eller Fylkeskommunen, sier Moseby.

Han legger til et økt fokus i Vannområde Øyeren på restaurering av vassdrag og planting av trær langs vassdrag der det ikke er vegetasjon.

Nå skal det utarbeides en kommunikasjonsplan for hele vannområdet der Nes er innlemmet. Folk er generelt opptatt av vann og sine vannveier lokalt, i hvert fall når ting ikke fungerer som de skal. Vannområde Øyeren ser det som viktig å spre informasjon, blant annet for å øke innbyggernes bevissthet.