KAN FÅ NEI: Grunneier Ole Eggum kan få nei til Solåsen-planene allerede i første silingsrunde, om kommunedirektøren får sin vilje. Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen

Nei til Solåsen-utbygging

Utbygging av Solåsen i Fenstad er et av 22 innspill kommunedirektøren allerede nå vil si nei til. Tirsdag skal formannskapet ta stilling til hvilke forslag som allerede nå kan droppes.

Kommunedirektøren foreslår å redusere antall forslag til kommuneplan-rulleringen med en tredjedel. 18 foreslåtte utbygginsområder, små og store, samt fire andre forslag mener kommunedirektøren kan tas ut allerede nå. Begrunnelsen er at forslagene er i «åpenbar konflikt med silingskriteriene dyrka /dyrkbar mark og tilknytning til tettsted».

Tirsdag får formannskapet saken på bordet, etter å ha utsatt saken en gang allerede. Sist fikk de forslaget på bordet to dager før, og begrunnet utsettelsen med at de ikke rekker å gå gjennom alle innspillene og gi dem en grei vurdering og behandling.

Styringsdokument

Varsel om oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanen ble sendt i sommer, og det ble samtidig invitert til å komme med innspill for endret arealbruk.

– Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsdokument som gir føringer for den langsiktige samfunnsutviklingen og arealdisponeringen i kommunen, skriver kommunedirektøren om planen som nå skal revideres.

For å få bygd ut et område, eller endret arealbruken, må området inn i kommuneplanen. Det finnes en annen løsning, men da må det søkes dispensasjon.

101 uttalelser

Det kom til sammen 101 innspill og uttalelser til varselet om oppstart. 63 av innspillene handler om arealbruk, 38 innspill går direkte på planprogrammet som er styrende for det videre arbeidet med kommuneplanen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
– Nå må politikerne bestemme seg – snart er det fullt på gravplassen

Av de 101 innspillene vil altså kommunedirektøren allerede nå sile ut 22 innspill.

– Dette er første runde for grovsiling av arealinnspill. Formålet er å avklare hvilke områder som ikke er aktuelle å ta med i planforslaget, og hvilke forslag som må gjennom en mer omfattende vurdering, og eventuelt konsekvensutredes, påpeker kommunedirektøren.

Flere silingsrunder

Det er først og fremst forslag på boligutbygging som nå er vurdert, og de som kommunedirektøren mener er i strid med de overordnede føringene vil altså bli silt ut allerede nå. Solåsen i Fenstad er ett av disse, et område som er foreslått før men som sanket mange innsigelser og som kommunen måtte trekke ved forrige rullering.

Les også
Bane NOR viste politikerne hvor de vil bygge sju etasjer

Dyrka og dyrkbar mark og tilknytning til tettsted er sentrale momenter, og forslagene som nå lukes ut begrunnes med ett eller flere av disse momentene som overordnede myndigheter har vedtatt.

Fire av innspillene som foreslås tatt ut, handler om Årnes brygge. Disse vil bli omfattet av et pågående reguleringsplan-arbeid.

Stor areal-reserve

Kommunedirektøren peker også på at det i gjeldende kommuneplan er en arealreserve tilsvarende 4450 boliger i hele Nes. På Årnes er boligreserven antatt å være 2000 boliger. Det er tilstrekkelig til å dekke behovet i kommende planperiode.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– De siste åtte årene er det bygd i gjennomsnitt 177 boliger i Nes per år, påpeker kommunedirektøren, og viser til at boligreserven dermed dekker det estimerte behovet helt fram til 2040.

Les også
Akershus Energi: Nedlagt torvuttak aktuelt for solcelleanlegg

Selv om det er nok av arealreserver i Nes der det kan bygges boliger, er det ikke slik at ikke nye områder blir vurdert.

Vurderes i tre runder

Innspillene vil bli vurdert i tre runder. De som åpenbart bryter med de viktige, overordnede føringene kan siles ut allerede nå. Det er dermed heller ikke gitt at de som ikke siles ut nå, blir godkjent til slutt. De som blir med videre, skal utredes og vurderes. Det kan avdekkes andre negative konsekvenser som gjør at de kan bli silt ut i neste runde.

Til slutt skal kommunen stå igjen med innspill som skal konsekvensutredes. Deretter skal politikerne ta endelig stilling til om forslagene kan legges inn i kommuneplanen, og dermed åpne for utbygging.

Nok boligreserver

Mange av prosjektene som foreslås er kun områder med få tomter. Solåsen er ett av de større, men dette ønsker altså ikke kommunedirektøren å gå videre med. Solåsen er altså stoppet an gang tidligere.

Les også
Fikk ikke behandlet E16-interpellasjon

Begrunnelsen for å ikke ha det 196 mål store området med videre, er at det ikke ligger i tilknytning til eksisterende tettsted, og at det på grindermåsan er tilstrekkelig med boligreserver i dette området.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Andre store områder som kan bli silt ut er «Ånerud Hagan» i SKogbygda, et område på 300 mål, Flaenhøgda på Rånåsfoss (150 mål) og Laavegg Vest (120 mål).