I NATURSKJØNNE OMGIVELSER: Martin Bjerke, styremedlem i Naturvernforbundet i Nes, står her i området ved Langvatnet som Hennivangen Nes Villmarksforum vil gjøre om til næringsvirksomhet basert på utleiehytter.

Naturvernforbundet vil avvise hyttebygging

Naturvernforbundet i Nes foreslår å avvise flere av forslagene til hyttebygging i ny kommuneplan, blant annet ved Langvatnet, Finholtsjøen og Sagstusjøen.

I en høringsuttalelse til forslaget om kommuneplan 2022–2034 peker Naturvernforbundet i Nes innledningsvis på at Nes kom dårlig ut i organisasjonen SABIMAs naturundersøkelse. Kommunen havnet langt ned på lista, noe Raumnes omtalte 3. juli.

Les også
Naturkampen: Nes er langt ned på lista

Et av forholdene som trakk ned, omhandlet arealbruken. I undersøkelsen blir det blant annet bemerket i negativ retning at Nes kommune bygger ut i LNF-områder, altså områder beregnet for landbruk, natur- og friluftsliv. Det vises til Naturmangfoldsloven og både nasjonale og internasjonale føringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette er Sabima

Sabima jobber for å stanse tapet av naturmangfold, også kalt biologisk mangfold.

Sabima jobber med den mest trua naturen og de største driverne av problemet.

Sabima er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge.

Disse er med:

Norsk Entomologisk Forening

Norsk Botanisk Forening

Norsk Zoologisk Forening

Norsk Biologforening

Birdlife Norge

Norsk Havforskerforening

Norsk Økologisk Forening

Nordisk Kulturlandskapsforbund-Norge (NKF-Norge)

Norges Sopp- og Nyttevekstforbund

Hyttebygging

Hytter skal bygges i Sagstuåsen ned mot Sagstusjøen. Det ligger inne forslag om hytteutbygging ved Finholtsjøen, og et forslag om utvidelse av næringsarealer for bygging av utleiehytter ved Langvatnet. Naturvernforbundets lokallag i Nes stiller seg kritiske til slike arealendringer i forslaget til ny kommuneplan.

Planene om en hyttegrend i Sagstuåsen inneholder bygging av rundt 40 nye hytter. Lokallaget viser til at en konsekvensutredning avdekker negative konsekvenser for naturmangfold, naturressurser, landskap og friluftsliv.

– Vi vil fraråde tiltaket ved Sagstusjøen. Dersom det skulle bli gjennomført, bør i alle fall tillatt antall enheter sterkt begrenses, skriver lokallaget i sin uttalelse.

Langvatnet

Lokallaget betegner seg som sterkt kritisk til forslaget knyttet til Hennivangen-anlegget ved Langvatnet der Nes Villmarksforum har sin virksomhet i dag.

FORESLÅR HYTTEBYGGING: Nes Villmarksforum ligger langs Langvatnet rundt en mil øst for Årnes. Det foreslås oppføring av utleiehytter ved sjøen mellom dagens anlegg og Trangsrudvegen.

–Vi vil sterkt fraråde at tiltaket ved Langvatnet tillates gjennomført. Utbygging av det aktuelle området ned mot Langvatnet vil føre til et stort inngrep i landskapsbildet og virke dominerende der det vil prege strandsonen mot vest, understreker Martin Bjerke, styremedlem i Naturvernforbundet i Nes.

AREALKART: Hennivangen Nes Villmarksforum har planer om en utvidelse ved Langvatnet. Et forslag til nytt tillegg i kommunens næringsareal er markert med blått, eiendommens totale areal med gult, eksisterende næringsareal med lilla, og forslag til tillegg i næringsareal som i dag allerede brukes som del av leirsted, i oransje.

Lokallaget viser blant annet til en konsekvensutredning som avdekker negative konsekvenser for naturmangfold og naturressurser i dette LNF-området.

Finholthyttene

Planene om hyttebygging ved Finholtsjøen faller også i dårlig jord hos lokallaget.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

–Av områdene som foreslås til hytteformål mener vi dette forslaget har sterkest negative konsekvenser av de ulike tiltakene, sier Bjerke.

SOLNEDGANG: Finholtsjøen er et viktig nærfritids-naturområde for mange. Planene om omfattende hyttebygging her faller i dårlig jord hos Naturvernforbundet i Nes.

Lokallaget viser blant annet til at dette er et meget viktig nærfritidsområde, særlig for befolkningen på Auli og Haga. Det vises til negative konsekvenser for landskapsbildet og naturressursene. Blant annet er Finholtsjøen sårbar for næringssalter, og kommunen konkluderer med at det ikke er tilrådelig med innlagt vann og utslipp til sjøen.

100-metersbeltet

Naturvernforbundet i Nes kan heller ikke akseptere at bufferen til sjøen settes til kun 50 meter.

– Så kort avstand bør uansett ikke tillates, verken ved Finholtsjøen, Sagstusjøen, Langvatnet eller andre vann og vassdrag, sier Bjerke.

Han viser til plan- og bygningslovens generelle byggeforbud i 100-metersbeltet langs vassdrag.

VED LANGVATNET: Naturbilde fra området som foreslås omregulert til næringsformål i form av hyttebygging.

–Jeg synes kommunens involverte rent generelt har gjort en god jobb med å konsekvensutrede de forskjellige forslagene, men disse prosjektene går inn i 100-meterssonen og skulle vært vurdert i større grad i den forbindelse, mener Bjerke.

Solåsen

Naturvernforbundet i Nes peker også på Solåsen-planene i Fenstad som eksempel på feil bruk av naturarealer.

Når det gjelder Solåsen, er lokallaget skuffet og overrasket over at formannskapet har støttet utbyggerens planer om å gå nye runder for en utbygging på dette området i Fenstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Med formannskapets behandling er Solåsen tatt inn i planen på tross av de store negative konsekvenser denne utbyggingen vil føre til, påpeker lokallaget i sin høringsuttalelse.

Naturvernforbundet i Nes mener også at forslagene om en utvidelse av Nes pukkverk i Folbergåsen og massemottak på Frøyhov, må avvises.

Jordvernhensyn

Noe som høster ros i lokallagets uttalelse er at det i planforslaget til ny kommuneplan legges opp til å stramme inn jordvernhensynet. Følgende konstatering i planforslaget bemerkes i positiv retning av Naturvernforbundet i Nes:

"Arealer er en ikke-fornybar ressurs, og det er ikke rom for å forbruke naturarealer slik vi gjør i dag dersom vi ønsker en bærekraftig utvikling".

Naturvernforbundet i Nes påpeker at denne konstateringen og de tidligere nevnte utbyggingsplanene ikke stemmer overens.