ETT SPOR: Fortsatt kun ett spor på Kongsvingerbanen gir stadig større kapasitetsutfordringer. Brukerne forventer forbedringer raskt. Foto: John Arne Paulsen

Krever at togfrekvensen økes så raskt som mulig

Nes-politikerne spiller inn at togtilbudet på Kongvingerbanen er svært viktig for Nes og at frekvensen må økes så raskt som mulig.

Nes kommune har nå fremmet et innspill til Jernbanedirektoratets planer om endringer i togtilbudet fra 2024. Saken var oppe til endelig vedtak i formannskapet tirsdag denne uka.

Vedtaket

Vedtaket er som følger:

"Togtilbudet på Kongsvingerbanen er svært viktig for Nes kommune. Togtilbudet må opprettholdes og så raskt som mulig må frekvensen økes. Nes kommune ønsker at det gjennomføres fysiske tiltak ved Kongsvingerbanen som på sikt vil være med på å bedre togtilbudet. For Nes primært for persontrafikk, men også for tilrettelegging av Kongsvingerbanen som en viktig nasjonal godsbane".

I invitasjonen til innspill har Jernbanedirektoratet konkludert med at det ikke kan forventes større endringer i rutetilbudet på Østlandet med det første.

– Dette skyldes blant annet usikkerhet knyttet til ettervirkninger av pandemien og omfattende anleggsarbeider i Drammens-området i perioden 2023-25, opplyser direktoratet.

Må økes

Jernbanedirektoratet har gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) der hovedkonklusjonen er at kapasiteten på Kongsvingerbanen må økes for å ivareta samfunnets behov for både person- og godstransport på strekningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

TÅLMODIGE PENDLERE: Signalfeil og andre feil som skaper forsinkelser skal lukes bort. Det er i hvert fall målet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Dagens kapasitet på Kongsvingerbanen, blant annet med enkeltspor på store deler av strekningen, gjør imidlertid at frekvensen vanskelig kan økes.

Lengre tog

Jernbaneverket peker på at dette kan løses på kort sikt ved å øke kapasiteten om bord i togene som brukes på banen, ved å sette inn lengre persontog eller andre typer tog med plass til flere. For godstrafikken er det også en økning av toglengden som kan gi større kapasitet og lønnsomhet på kort sikt. For å gjøre dette mulig, og samtidig hente ut effekten av dette, er det blant annet nødvendig med en plattformforlengelse på Auli og Haga.

Les også
Nes-politikerne vil ikke brenne alle bruer overfor Bane NOR

Sprengt kapasitet

Det slås uansett fast at kapasiteten er sprengt og at en kapasitetsøkning betinger gjennomføring av ulike fysiske tiltak ved banen. Myndighetene viser til at det pågår flere prosesser som vil medvirke til å tilrettelegge for bedrede forhold både når det gjelder person- og godstrafikk. Samtidig peker mange på hvor lang tid det tar å få disse på plass. Man etterlyser framdrift.

Uavklart prosess

En av disse prosessene er etablering av kryssingsspor på Bodding. Kommunedirektøren i Nes betegner denne reguleringsplanprosessen som fortsatt uavklart.

Les også
– Vi har ikke glemt jernbanen

Kommunedirektørens innstilling til Jernbanedirektoratets planer ble for øvrig enstemmig vedtatt i formannskapet tirsdag uten et eneste innspill fra de folkevalgte.

Nes-politikerne støtter enstemmig en satsing på Kongsvingerbanen, med kapasitetsforbedringer så raskt som mulig.