Nes-rådmann Jon Sverre Bråthen (t.v.) svarte på Kjell Jevnes (H) bekymrede innspill i formannskapet.
Nes-rådmann Jon Sverre Bråthen (t.v.) svarte på Kjell Jevnes (H) bekymrede innspill i formannskapet. Foto: John Arne Paulsen

– Jeg har litt uro i magen på grunn av dette

– Jeg er usikker på om dette omfattende brannsamarbeidet på Øvre Romerike er bra eller dårlig, sier Kjell Jevne (H).

Høyres ordførerkandidat Kjell Jevne ønsker å stille Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB) «kritiske spørsmål» for å få litt bedre oversikt.

Uro i magen

– Jeg er usikker på samarbeidet. Jeg har litt uro i magen på grunn av dette, uttalte Jevne da formannskapet i sitt seneste møte behandlet en sak om ØRBs årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 - 2023. Denne saken skal opp til behandling i ØRBs representantskap 16. september.

Påvirkningskraft

Jevne ville vite om Nes-politikerne i det hele tatt har noen påvirkningskraft for å påse at selskapet drives best mulig økonomisk.

– Dette er såpass stort at det er vanskelig å få en god oversikt, sa han.

Ordføreren stiller for Nes

Rådmann Jon Sverre Bråthen svarte at det er ØRBs representantskap som styrer dette og at det er ordføreren i Nes som stiller i representantskapets møter.

– Når det gjelder det Jevne spør om så foreligger nå en innstilling fra representantskapet om at man skal gjennomgå lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester som brannvesenet utfører for på den måten å identifisere at man ikke gjør det politimessige arbeidet, men i stedet gjør det man skal gjøre, sa Bråthen.

– Lurt av oss

– Det er lurt av oss som er med på å betale denne regningen å stille noen kritiske spørsmål. Da er det lettere å få oversikt. Det er veldig fort gjort at det blir vanskelig å følge med på et sånt stort selskap, sa Jevne.

Ordfører Grete Sjøli (Ap) er som nevnt Nes kommunes øyne og ører på ØRB-representantskapets møter. Hun merket seg uttalelsen om kritiske spørsmål.

– Kommer dere på noen slike spørsmål, så send dem til meg, så skal jeg ta de med meg til møter i representantskapet, sa hun.

Enstemmig vedtatt

Når det gjelder saken formannskapet hadde til behandling så ble rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Den kan leses i sin helhet i faktaboksen i denne artikkelen.

john@raumnes.no

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Den lyder som følger:

Kommunens representant har følgende mandat i sak 15/19 vedrørende årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 som skal behandles i representantskapsmøte i ØRB den 16. september:

- Rammetilskudd inkl. deflator for brann 2020 vedtas med en netto ramme på 67,642 millioner kroner.

- Selskapet utreder om nye varige tiltak og engangstiltak kan finansieres innenfor egne rammer før tiltakene godkjennes i budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023.

- Driftsbudsjett for feier 2020 vedtas med en netto ramme på 14,869 mill. kroner.

- Betalingsregulativet vedtas økt med 3,6 pst. Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vaktselskaper i tråd med endringen av rettsgebyret.

- Investeringsbudsjett 2020 vedtas som foreslått med netto investeringer på 6,4 mill. kroner med levetid på 18 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler.

- Egenkapitalinnskuddet på 0,375 mill. kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond.