HISTORISK: Her setter Nes-politkerne foten ned for Nye Veiers ønske om bru over elvemøtet.

Her setter Nes-politikerne foten ned for bru over elvemøtet

Sender klar beskjed til Nye Veier og de andre kommunene og vil følge dagens E16-trasé.

Nes-politikerne vedtok tirsdag formiddag mot åtte stemmer et forslag som kritiske røster hevdet vil føre til at det ikke blir noen ny motorveg gjennom kommunen.

Arbeiderpartiet hevdet at Nes-politikerne har blitt «bondefanget» av Nye Veier.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi trenger ny veg, men vi må få lov til å være med og bestemme, sa Arbeiderpartiets lokallagsleder Anne Grethe Tømte, og slo fast at partiet nå sammen med Senterpartiet setter foten ned for en bru over elvemøtet og at en ny veg i hovedsak skal følge dagens veg, den såkalte F-traseen.

E16-historien

• Nes kommunestyre fattet i 2003 et vedtak om at framtidas E16 (den gang riksveg 2) skulle gå i en nordlig trasé gjennom Nes. Denne traseen minner mye om korridoren vi i dag omtaler som korridor F.

• I etterkant av at Skjeggestad-brua i Vestfold kollapset i 2015, ble E16-prosjektet gjennomgått på nytt. Resultatet var en kostnadsvekst på 40 prosent.

• Solberg-regjeringen valgte så å ta dem milliarder avsatt til ny E16 ut av Nasjonal Transportplan. Da startet jobben med å overføre vegprosjektet til Nye Veier AS.

• Nye Veiers fikk prosjektet, og har nå utredet ulike korridorer og veglinjer. Nye veiers klare anbefaling er å bygge ny veg i korridor C, som er den mest direkte veglinja fra Kongsvinger til Nybakk.

Politikerne avviste dermed anbefalingene til kommunedirektør Jon Sverre Bråthen, som anbefalte å fortsette samarbeidet med kommunene Ullensaker, Kongsvinger og Sør-Odal og gikk inn for et sørlig E16-alternativ med krysning over Glomma ved elvemøtet.

– Det er ingen seier med enighet her, om det ikke blir realisert, sa Høyres gruppeleder Kjell Jevne.

Kommunestyrets avstemning er rådgivende. Det er ordførerne fra Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger som skal bli enige gjennom det interkommunale planstyret for ny E16.

Ordførerne i Kongsvinger og Ullensaker har ønsket et sørliggående motorveg med bru over elvemøtet. Sør-Odal og Nes har vært skeptiske til dette .

Sa nei

Flertallet sa nei til en bru ved elvemøtet og slo fast at det kun er aktuelt å bygge den såkalte F-traseen som i hovedsak følger dagens veg.

Gruppeleder Tom Roterud i Senterpartiet fremmet forslaget på vegne av maktpartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med støtte fra Tverrpolitisk Seniorliste, Rødt / SV og MDG. Også Venstre og uavhengig representant Ali Reza Nouri stemte for forslaget.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tom Roterud vil nå ha Statens Vegvesen på banen og går inn for at en motorveg gjennom kommunen skal følge dagens veg og en trinnvis utbygging.

– Prosessen Nye Veier har ført har gjort at det har blitt splitt og hersk. I etterpåklokskapen skulle vi satt oss sammen før, vi fire kommunene.

FIKK FLERTALL: Tom Roterud fikk flertall for sitt forslag om å sette foten ned for Nye Veiers bruløsning ved elvemøtet. Foto: Lars Akerhaug

Har sagt nei

Nye Veier som har ansvaret for strekningen har tidligere sagt tydelig at dette vil føre til at vegen ikke blir bygget ut.

– De viktigste punktene er at vi får en nedskalert veg og et nei til veg ved elvemøtet. Hvis de ikke vil bygge det, er det ikke dem som gir oss den løsningen vi trenger, sa Miljøpartiet De Grønnes kommunestyrerepresentant Jo Inge Buskenes, som var glad for at flere nå sier nei til Nye Veier.

Også Venstres representant Ole Andreas Sørli-Sidselssønn stemte for fellesforslaget.

– Står det mellom veg ved elvemøtet og ingen veg, velger vi ingen veg.

Det var tidvis høy temperatur da Nes-politikerne diskuterte ny E16. Foto: Lars Akerhaug

Advarte

– Hvis vi støtter det forslaget, er vi et kommunestyre som begraver ny veg i ny framtid, sa Fremskrittspartiets gruppeleder Tove Nyhus.

– Det er dødsstøtet, sa hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tove Nyhus understreket at det selvsagt vil være ulemper med vegutbygging og at noen vil bli berørt. Hun understreket viktigheten av kompensasjon til markedspris og at man skal ta hensyn til natur og dyrka mark.

Frp støttet de sørgående alternativene CN og EN og kommunedirektørens innstilling.

– Vi ønsker veg. Det har vi sagt hele tiden. Et viktig argument for å velge CN eller EN er at den beslaglegger minst dyrkbar mark i Nes. Vi tør å påstå at den har mange positive konsekvenser for bygdesenteret Årnes og Nes generelt, sa hun og viste til at ny motorveg vil avlaste trafikk på Årnes.

Hun var heller ikke bekymret for konsekvensene ved bru-løsning ved elvemøtet.

– Bru tenker vi vil bli løst på en god måte når høyde og lengde bestemmes, sier hun og viser til at det vil bli en løsning som ivaretar viktige verdier og støydempende tiltak, sa hun og viste til at en sørliggående trasé har hatt støtte i bygdesamfunnet helt siden 2003.

– Den store frykten er at hvis ikke vi klarer å komme fram til et vedtak i dag, vil ikke ny E16 bli gjennomført. Da fastslår vi at beboerne langs dagens veg vil bli de store taperne, sa Nyhus, som fikk støtte fra Høyres gruppeleder Kjell Jevne.

– Jeg tror prosessen vil stoppe hvis dette blir vedtatt, sa Jevne.

ADVARTE: Fremskrittspartiets gruppeleder Tove Nyhus.

Flere alternativ utredet

De siste årene har tre alternativ blitt utredet. Ettersom Ullensaker sa nei til en nordgående trasé gjennom egen kommune, har det i praksis vært to alternativ som har fremstått som realistiske:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

* En motorveg som krysser Glomma ved elvemøtet og kirkeruinene og går gjennom skogen til Kongsvinger

* Et alternativ som i hovedsak følger dagens veg, eventuelt dagens veg gjennom Nes og deretter en nordgående trasé gjennom Sør-Odal og Kongsvinger.

I høst røk også de fire kommunene, som sammen skulle finne en løsning, i tottene på hverandre. Ullensaker og Kongsvinger ønsker å bygge ut C-alternativet over elvemøtet, mens Nes og Sør-Odal har vært skeptiske til dette.

Altfor langt

– Det er et kapittel som har blitt altfor langt, sa gruppeleder Tom Roterud og avviste at dette er Nes-politikerne sin skyld. Han viste til at vegen kunne ha blitt bygget for 15 år siden.

Han viste til at det er mange ubesvarte spørsmål som har ført til at han og flertallet har valgt å sette foten ned for Nye Veier.

– Vi blir berørt. Vi har ikke fått svarene. Det er ikke bra. Det er store summer som heller ikke er avklart med henhold til finansiering, sa Sp-politikeren og viste også til at det vil bli en ny trafikk-propp ved Sæterstøavegen med estimert 10.000-12.000 biler ifølge Nye Veier.

– Vi er glad for at vi har kommet fram til så stor enighet, sa Arbeiderpartiets lokallagsleder Anne Grethe Tømte og fastholdt at Ap sier nei til bru-løsning over elvemøtet. Hun begrunnet dette med at tungtrafikk fra Sør- og Nord-Odal vil følge dagens veg fram til Funnefosskrysset.

Gode muligheter

Ordfører Grete Sjøli (Ap) mente at det er gode muligheter til å få til oppgraderinger på dagens veg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi kan ha et godt kort på hånda når man ser at man ikke vil bruke så mye penger, samtidig som man kan få gjort noe langs dagens veg. Vi ser at tiltak langs dagens veg kan være det som skjer raskest. Det må vi bare ta innover oss, her blir ting skjøvet på i forhold til kostnader.

– Hvem veit. Ikke jeg. Men vi skal finne ut av det de neste timene.

Mulig kompromiss

Kommunaldirektør Jon Sverre Bråthen viste til sitt forslag, som er å videreføre prosessen med de fire kommunene. Han viste til at det ikke vil bli lettere å få ny motorveg gjennom Nasjonal Transportplan (NTP).

– E-alternativet fremstår som et mulig kompromiss som er gjennomførbart og anbefalte å fortsette prosessen med nabokommunene Ullensaker, Kongsvinger og Sør-Odal.

– Dette gir størst mulighet for å komme til et resultat.