annonse

Har brutt menneskerettighetene 45 ganger på to år: – Dette er helt uakseptabelt

Bryter menneskerettighetene
Bryter menneskerettighetene: En gjennomgang av dommene i Øvre Romerike tingrett de siste to årene viser at staten har brutt menneskerettighetene 45 ganger på grunn av for lang saksbehandlingstid. (Foto: Thomas Frigård)
Uakseptabelt
Uakseptabelt: Politisk rådgiver i Amnesty International, Beate Ekeløve-Slydal, mener at det er uakseptabelt at norske myndigheter har en praksis som strider mot menneskerettighetene. pressefoto (Foto: )
Ikke fornøyd
Ikke fornøyd: Påtaleleder i Øst politidistrikt, Mona Hertzenberg, er ikke fornøyd med at politi, påtale og domstol har brutt menneskerettighetene 45 ganger på to år på Øvre Romerike. (Foto: Scanpix/NTB)
Kutt
Kutt: Sorenskriver Odd Magne Gjerde opplever kutt i budsjettet i 2019. Politikere frykter at kuttene vil medføre lengre saksbehandlingstid. (Foto: Thomas Frigård)
: (Foto: )
Når lovbryterne slipper straff

På to år har politiet og rettsvesenet på Øvre Romerike brutt tiltaltes menneskerettigheter 45 ganger. Amnesty International mener dette utfordrer demokratiet.

  • Thomas Frigård

Denne artikkelen er endel av serien: «Når lovbryterne slipper straff». Tidligere er disse sakene publisert: Halvparten av alle straffesaker får strafferabattTingretten har gitt 55 års fengselsrabatt de siste tre åreneFikk strafferabatt etter vold mot politiet, nå angrep han en kvinne i rullestolLederartikkel: Lang saksbehandling er en trussel mot rettssikkerheten

– Det er totalt uakseptabelt at norske myndigheter har en praksis som strider mot Menneskerettskonvensjonen (EMK), sier politisk rådgiver i Amnesty International i Norge, Beate Ekeløve-Slydal.

Viktige prinsipper

De siste to årene har dommerne i Øvre Romerike tingrett 45 ganger bemerket i dommene at saksbehandlingstiden har vært så lang at den bryter med grunnleggende menneskerettigheter om rett til rettergang innen rimelig tid. Dette reagerer Amnesty International sterkt på.

– Når lang saksbehandlingstid kjennetegner politiet og domstolens behandling i mange saker, så er det i strid med grunnleggende rettsstatsprinsipper, sier Ekeløve-Slydal.

Må ha tillit

Politiet er lovens vokter og domstolen skal dømme lovbrytere, og dette er grunnleggende institusjoner i et demokratisk samfunn. Én av landets 63 tingretter bryter altså EMK 45 ganger de to siste årene. Dersom tallene i denne undersøkelsen er representative for resten av landet, så kan det innebære opp mot tusen slike lovbrudd hvert eneste år. Når politiet og domstolene i så stor skala bryter grunnleggende menneskerettigheter, frykter Amnesty at dette vil gå ut over innbyggernes tillit til rettssystemet.

– Dette utfordrer vårt demokrati. Sterke, uavhengige og velfungerende domstoler tuftet på respekt for de internasjonale rettsstatsprinsippene og menneskerettighetene er både regjeringens kontrollør, og en garantist for våre demokratiske institusjoner. De er også et sted du og jeg kan gå for å få ivaretatt våre rettigheter. Da er det helt avgjørende at vi har tillit til vårt eget rettssystem, sier Ekeløve-Slydal.

Uakseptabelt
Uakseptabelt: Politisk rådgiver i Amnesty International, Beate Ekeløve-Slydal, mener at det er uakseptabelt at norske myndigheter har en praksis som strider mot menneskerettighetene. pressefoto Foto:

Kutt i domstolen

Amnesty mener at det i 2018 ble kuttet flere titalls millioner i domstolens budsjetter. Kuttene i domstolen mener Amnesty er svært uheldig, og de viser til at kutt i domstolen betyr at dommere må slutte.

– Nesten hele budsjettet til domstolen går til lønn og leie av lokaler, så kuttene medfører reduksjon i årsverk. Dette innebærer at flere dommere må slutte. Norske politikere må være seg sitt samfunnsansvar bevisst og sørge for at norske domstoler tilføres tilstrekkelige ressurser til å ivareta sitt samfunnsansvar, sier Ekeløve-Slydal.

Alvorlige brudd

Norsk nasjonale institusjon for menneskerettigheter er også kritiske til at staten bryter EMK i så mange saker. De viser til at lang saksbehandlingstid i straffesakene skyldes manglende ressurser i politi- og påtalemyndighet eller i domstolene.

– Det er alvorlig at man i domstolen finner brudd på det menneskerettslige kravet til rettergang innen rimelig tid i så pass mange saker. Etter menneskerettighetene har staten plikt til å sørge for at politi, påtale og domstoler har tilstrekkelig ressurser til å avvikle sakene innen rimelig tid, sier seniorrådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) Anniken Barstad Waaler.

Dette er et uavhengig offentlig organ som er underlagt Stortinget, og oppgaven er å styrke menneskerettighetene i Norge.

Er uakseptabelt

Sorenskriver i Øvre Romerike tingrett Odd Magne Gjerde viser til at det er ressurssituasjonen som har gjort at saksbehandlingstiden har blitt for lang i retten. Dette bildet er imidlertid i ferd med å snu.

– Jeg er enig i at det ikke er akseptabelt at det skjer brudd på menneskerettighetskonvensjonens artikkel seks. Både politi og retten bestreber seg for å unngå det. Ressurssituasjonen har vært, og til dels er, slik at dette likevel ikke har vært å unngå i noen saker, sier Gjerde.

Nye dommerressurser

Øvre Romerike tingrett var for noen år siden den tingretten i landet med minst ressurser i forhold til folketall, men retten ble i fjor tilført ekstra dommerressurser. Dette har ført til forbedringer i saksbehandlingstiden. Antall saker med strafferabatt på grunn av så lang saksbehandlingstid at de brøt med EMK var 35 i 2017 og tallet sank til 14 i 2018. Han mener at tallene på brudd på EMK bør bli ytterligere redusert.

De nye ressursene gjør at konvensjonsbrudd ikke lengre bør skje som følge av rettens saksbehandlingstid. Det vises til at vi i dag berammer sakene tre måneder fram i tid. I sakene hvor det skjer konvensjonsbrudd sies dette klart i dommen samt at konvensjonsbruddet medfører at det gis strafferabatt, sier Gjerde.

Kutt
Kutt: Sorenskriver Odd Magne Gjerde opplever kutt i budsjettet i 2019. Politikere frykter at kuttene vil medføre lengre saksbehandlingstid. Foto: Thomas Frigård

Politiet beklager

For at det skal konstateres brudd på EMK må saksbehandlingstiden, i henhold til rettspraksis, runde et år med inaktivitet i saken. Sakens art spiller også inn i avgjørelsen om når EMK har blitt brutt på grunn av lang saksbehandlingstid. Påtaleleder i Øst politidistrikt, Mona Hertzenberg, er ikke fornøyd med at politiet bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

– Det er sterkt beklagelig at lang saksbehandlingstid fører til brudd på EMK. Vi er veldig misfornøyde med et slikt resultat, men vi kan ikke gjøre noe annet enn å jobbe med den porteføljen vi har, sier hun.

Ikke fornøyd
Ikke fornøyd: Påtaleleder i Øst politidistrikt, Mona Hertzenberg, er ikke fornøyd med at politi, påtale og domstol har brutt menneskerettighetene 45 ganger på to år på Øvre Romerike. Foto: Scanpix/NTB

Opplever kutt

Sorenskriveren i Øvre Romerike tingrett opplyser at hans domstol i 2019 er pålagt å spare 213 000 kroner i det han definerer som «et allerede stramt budsjett». I tillegg viser sorenskriveren til at det er ytterligere kutt i budsjettet som følge av digitaliseringsprosessen.

– Disse kuttene ses på som en realisering av gevinsten ved digitaliseringsprosjektet, sier sorenskriver ved Øvre Romerike tingrett, Odd Magne Gjerde.

Han har bedt om et møte med ledelsen i Domstoladministrasjonen for å diskutere bemanningssituasjonen ved kontoret, herunder budsjettet for 2019. Han viser til at det er gitt politiske signaler fra sentrale politikere i regjeringspartiene om at det vil komme bedre tider for domstolene i 2020, og avviser at innstramningene i neste års budsjetter vil medføre at man må kutte i staben.

– Vi må ikke si opp ansatte som følge av budsjettreduksjonen, men får heller ikke styrket saksbehandlerbemanningen, slik vi har bedt om over tid, sier Gjerde.

Sorenskriveren fikk to ekstra dommerfullmektiger fra 5. mars i fjor, og bemanningen på dommersiden økte dermed fra åtte til ti årsverk. Sorenskriveren har behov for flere saksbehandlere, og han har både i 2017 og 2018 krevd økte saksbehandlerressurser, men fått avslag. Han mener at Øvre Romerike er den tingretten i landet som er dårligst bemannet på saksbehandlersiden.

– Dette gjør oss svært sårbare ved sykdom og vakanser, og gjør også at arbeidsbelastningen for de ansatte er veldig høy, etter mitt syn for høy, sier Gjerde.

thomas@raumnes.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse