FOR VÅRE DYR: Alette Sandvik, daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr, er opptatt av å gjøre lista for jaktbare arter kortere. Foto: Privat

Går ut mot jakt på flere arter

– Tiden for å la seg diktere av små, men svært støyende pressgrupper med stor egeninteresse av jakt, bør være forbi, fastslår Alette Sandvik i Foreningen Våre Rovdyr.

I en høringsuttalelse når det gjelder jakt og jakttider skriver daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr (FVR), Alette Sandvik, at Miljødirektoratet får foreningens fulle støtte til sitt forslag om å oppheve jakt på en rekke arter grunnet bestandsnedgang.

Blant annet gjelder dette fugleartene ærfugl, heilo, svartand, gråtrost og rødvingetrost.

– Vi mener også at for eksempel enkeltbekkasin og nøtteskrike burde være på denne listen over arter som ikke lenger skal kunne jaktes på, legger hun til.

Skutt hønsehauk

For kort tid siden avdekket røntgenbilder som Nes Dyreklinikk tok av en hønsehauk i Nes, at den hadde hagl i kroppen. Den var blitt beskutt, til tross for at den er nær utryddingstruet.

SKUTT MED HAGLE: Dette er et røntgenbilde av en hønsehauk som viste seg å være skutt. De lyse prikkene er hagl. Foto: Nes Dyreklinikk

Det kan ikke utelukkes at hauken er blitt skutt med viten og vilje. Sandvik betegner dette som totalt uholdbart, og hun legger til at hun ser en utvikling der dette synet besittes av stadig færre.

– Ikke til kun for oss

– Vi er i ferd med å bevege oss inn i et samfunn der vårt syn på de andre dyra er i endring. Vi beveger oss vekk fra ideen om at naturen er til kun for oss. Dette henger nok også nøye sammen med at vi er inne i det som kalles den sjette utrydningsbølgen av arter, sier hun, og legger til at verdens dyrebestand er kraftig redusert de siste tiårene.

Redusert 68 prosent

– Bestanden er blitt redusert med i snitt 68 prosent siden 1970. Vi lever i en tid med en alvorlig utarming av verdens dyreliv. Denne kunnskapen må også begynne å gjenspeile arbeidet til de norske viltmyndighetene når det gjelder jakt og jakttider, sier Sandvik.

Hun støtter som nevnt Miljødirektoratets forslag om å stoppe jakt på flere arter vi har stadig færre av.

– Vi hadde ønsket oss enda flere arter på den lista. Vi er ikke imot jakt som sådan, men den skal ikke gå ut over artsmangfoldet. I vår uttalelse i denne sammenheng handler det om å begrense jakt på de artene som har gått ned i antall, understreker Sandvik.

– Gaupe er ikke jaktbar

Når det gjelder våre store rovdyr, mener Foreningen Våre Rovdyr at gaupa må fjernes fra lista over jaktbare arter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Gaupe er kategorisert som sterkt truet på norsk rødliste og står i fare for å bli utryddet fra norsk natur, påpeker Sandvik.

I 2015 ble gaupa flyttet fra sårbar til sterkt truet. Siden har den befunnet seg i sistnevnte kategori.

– Gaupa er ikke en jaktbar art i dag. Statusen har forverret seg. Det er viktig å få den bort fra den lista, sier Sandvik, og legger til at dette har å gjøre med naturmangfold og bevaring av truede arter.

STERKT TRUET: Gaupa er ikke en jaktbar art i Norge i dag, konstaterer Alette Sandvik, daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr. Foto: John Arne Paulsen

FVR mener at all kunnskap tilsier at arten bør fjernes fra forskriften og ikke bli utsatt for normal jakttid på linje med andre jaktbare arter.

– Jakten framstår nå i praksis som en ren troféjakt på et truet og sjeldent rovdyr på norsk rødliste.

– Jakten framstår nå i praksis som en ren troféjakt på et truet og sjeldent rovdyr på norsk rødliste, fastslår Sandvik.

Sp-politikk bekymrer

Hun er spent på hvordan den norske arts-, natur- og miljøpolitikken blir ført framover nå som Senterpartiet har kommet i regjering.

– Det er en ekstrem plattform når det gjelder hensynet til naturmangfold og dyreliv. De ser på bestandsmålene for rovdyr som maksimumsgrenser, og hvis det er et eneste rovdyr over målet, så skal dyra skytes – helt uavhengig av forvoldt skade eller eventuell trussel mot beitedyr, sier Sandvik.

Hun understreker at det er i strid med loven.

– Den nye regjeringen ønsker å redusere arter som fra før er tynt til grensene for en forsvarlig forvaltning. Senterpartiet forholder seg ikke til fakta i rovviltpolitikken, men konspirasjonsteorier og uetiske holdninger. Det er skremmende at Ap blir med på dette, sier Sandvik.

Hun legger ikke skjul på at dette bekymrer henne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg er svært bekymret for framtiden, når vi vet at vi står midt oppi en alvorlig naturmangfoldkrise, sier hun.