Fylkesmannen avviser klagen mot Årneskvartalet. Saken er endelig, og prosjektet kan utvikles i tråd med planene.
Fylkesmannen avviser klagen mot Årneskvartalet. Saken er endelig, og prosjektet kan utvikles i tråd med planene. Foto: Romerike Arkitekter

Fylkesmannen avviser klagen

Fylkesmannen kan ikke se at det er saksbehandlingsfeil knyttet til vedtaket om Årneskvartalet. Ole Tønsbergs klage er dermed avvist.

- Reguleringsplanen har vært sendt ut på høring, og de innkomne merknadene er kommentert og vurdert, skriver Fylkesmannen i sitt grunnlag for å avslå klagen fra Tønsberg.

Fylkesmannen peker videre på at uenigheten mellom kommunens administrasjon og forslagsstiller er løftet fram og forklart for kommunestyret i saksframlegget.

Forsvarlig grunnlag

- Planprosessen har gitt kommunestyret et forsvarlig grunnlag å behandle saken på, konstaterer Fylkesmannen, og skriver at klagen etter dette ikke har ført fram.

Kommunestyret vedtok reguleringsplanforslaget i desember i fjor, blant annet etter at nettopp Tønsberg hadde fått en tilsvarende klage avvist av Fylkesmannen.

Ikke til hinder

Vedtaket ble påklaget på nytt, og avvist av Nes-politikerne. Da ble klagen sendt til Fylkesmannen, blant annet med argumentet om en helhetlig utvikling slik kommuneplanen sier det skal være.

Om dette sier Fylkesmannen følgende: "Som Fylkesmannen skrev i sitt vedtak i april 2017 er ikke kommuneplanens bestemmelse om enhetlig plan til hinder for at kommunen vedtar en reguleringsplan med et mindre planområde enn det kommuneplanen angir".

Innenfor skjønnet

- Dette ligger innenfor kommunens skjønn som planmyndighet, konstaterer Fylkesmannen.

Det finnes med andre ord ikke et hinder mot at man vedtar en detaljreguleringsplan i strid med overordnet plan, så sant den aktuelle reguleringsplanen innholdsmessig følger opp hovedtrekkene i kommuneplanen. Og det mener Fylkesmannen er tilfelle her.

Ikke feil

Fylkesmannen kan heller ikke se at det er en saksbehandlingsfeil at detaljreguleringsplanen for et mindre område pågikk mens man jobbet med en mer overordnet plan, som KDP Årnes. Og selv om Fylkesmannen erkjenner at det alltid er gode grunner for å se et område i en større sammenheng, kan man altså ikke stanse denne type prosesser slik Ole Tønsberg har ønsket.

- I denne saken har kommunen kommet til at hensynet til framdriften i reguleringsplanprosessen måtte veie tyngre enn hensynet til å foreta en avklaring av arealbruken i en ny kommunedelplan, skriver Fylkesmannen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Settes ikke til side

Fylkesmannen peker også på at kommunestyret i denne saken har vært enig med forslagsstiller, og Fylkesmannen finner ingen grunn til å sette til side kommunestyrets vurdering.

Dermed er siste hinder ryddet av vegen, og Årneskvartalet kan realiseres. Det er søkt om rammetillatelse for prosjektet.