Mona og Arne Bratland mis­tet søn­nen da han prøv­de stof­fet MDMA for før­s­te gang. 26. mars kom­mer de til Nes kul­tur­hus for å for­tel­le sin his­to­rie un­der det sto­re fol­ke­mø­te om ung­dom og rus.
Mona og Arne Bratland mis­tet søn­nen da han prøv­de stof­fet MDMA for før­s­te gang. 26. mars kom­mer de til Nes kul­tur­hus for å for­tel­le sin his­to­rie un­der det sto­re fol­ke­mø­te om ung­dom og rus.

Folkemøte om ung­dom og rus

Ung­dom og rus er tema når det in­vi­te­res til fol­ke­mø­te i stor­sa­len i Nes kul­tur­hus tirs­dag 26. mars.

– Vi har i lø­pet av høs­ten og vin­te­ren fått fle­re be­kym­rings­mel­din­ger som om­hand­ler ung­dom og rus. Mel­din­ge­ne kom­mer fra for­eld­re, sko­ler, id­retts­lag og and­re fri­tids­are­na­er i kom­mu­nen, sier Gun­nar Fos­eid, po­li­ti­kon­takt i Nes.

Stort in­for­ma­sjons­be­hov

Han for­tel­ler at til­tak er satt i verk, men at be­ho­vet for in­for­ma­sjon ut til be­folk­nin­gen er stort.

– Vi hå­per der­for at så man­ge som mu­lig fin­ner ve­gen til Nes kul­tur­hus den­ne kvel­den, fort­set­ter Fos­eid.

Utekontakter, ruskonsulenter, politi og representanter fra andre forebyggende tjenester for barn og unge leder publikum gjennom kvelden, og forteller om situasjonen i Nes.

– Ny­hets­bil­det har den siste ti­den vært pre­get av de­bat­ter om nar­ko­ti­ka. Med bak­grunn i det som kan se ut som en opp­blomst­ring av can­na­bis­bruk og hasj­bruk, men også and­re rus­mid­ler som THC, GHB og MDMA, blant ung­dom, har det vært man­ge fol­ke­mø­ter med det­te tema rundt om­kring i hele landet. Nå har tu­ren kom­met til Nes, sier Ida Eli­se­us­sen, opp­vekst og SLT-ko­or­di­na­tor i Nes kom­mu­ne.

Døde av over­do­se

30. sep­tem­ber opp­lev­de Mona og Arne Bratland alle for­eld­res vers­te ma­re­ritt. Da døde de­res sønn et­ter å ha tatt det far­li­ge stof­fet MDMA, også kjent som Ec­sta­sy.

– I ste­det for å la egne liv gå i opp­løs­ning, rei­ser de nå rundt i hele lan­det for å for­tel­le sin his­to­rie. På en usmin­ket måte, fri for pe­ke­fing­re og for­ma­nin­ger, for­mid­ler ek­te­pa­ret Bratland fakta og eks­emp­ler knyt­tet til rus­mid­ler, sier Eli­se­us­sen.

Hun hå­per man­ge fin­ner ve­gen til kul­tur­hu­set den­ne kvel­den.