LEVERT: Årnes Brygge AS har levert forslaget til reguleringsplan for byggeprosjektet ved Bautaplassen.

Årnes Brygge AS: Nå er planforslaget levert

Nes kommune har mottatt planforslaget for Årnes Brygge-prosjektet ved Bautaplassen.

Årnes Brygge AS, som eies av Bane Nor Eiendom AS og Glomma Boligpark 1 AS med hver sin halvdel, er et omstridt prosjekt og har allerede vært gjenstand for en rekke debattinnlegg og aktiviteter. Så sent som lørdag hadde aksjonsgruppa «Vern av Bautaplassen» en markering på området.

Les også
Inviterer til befaring: – Vi må balansere utviklingen

Nå er altså forslaget til reguleringsplan levert Nes kommune, men det er usikkert om forslaget blir behandlet før sommerferien. Planforslaget legger, som vi har omtalt før, opp til 90 leiligheter fordelt på to-, tre- og fireroms leiligheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse, i form av blokkbebyggelse med uteoppholdsarealer og parkeringskjeller innenfor felt S12 i kommuneplanen, skriver Årnes Brygge AS i planbeskrivelsen.

Bedre tilgjengelighet

Årnes Brygge AS peker på at de gjennom planarbeidet har hatt stort fokus på å øke tilgjengeligheten til friområdene, blant annet i form av ny gang- og sykkelveg. De ønsker også å bidra til økt aktivisering på friområdene gjennom etablering av aktivitetsområder, lek og rekreasjon.

90 LEILIGHETER: Birgitte Marie Formo er prosjektleder Bane NOR Eiendom og daglig leder Årnes Brygge AS, der det planlegges å bygge 90 leiligheter.

Det asfalterte området ved brygga der Elvekongen ligger, ønskes omgjort til friområder med mye grønt der det vil være mulig å boltre seg hele året.

Årnes Brygge AS poengterer også at de ikke berører Bautaplassen, og at trærne som står på plassen i dag ikke blir berørt. Tiltakshaveren vil samtidig øke beplantningen i området.

Sentrumsformål

I juni er det tre år siden kommunestyret i Nes vedtok kommunedelplan (KDP) Årnes som angir arealbruken i og rundt Årnes. Det aktuelle området ved Bautaplassen og brygge er i planen avsatt til sentrumsformål (utbygging), friområde, småbåthavn, kollektivnett, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Les også
Årnes Brygge: – Vi må ha fokus på hva som er best for Årnes og Nes

Bane Nor Eiendom eier det meste av arealene, med unntak av Bautaplassen og eneboligen i enden av innfartsparkeringen. I planforslaget påpeker Årnes Brygge AS at planen avhenger av å få innløst eneboligen.

– Gjennomføring av reguleringsplanen forutsetter at utbygger erverver Høievegen 15, skriver tiltakshaver i planen.

Støy og parkering

Planforslaget utfordrer byggehøyden som er satt i kommunedelplanen, der det aksepteres fire etasjer i dette området. Planforslaget omfatter tre bygg på seks etasjer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er i tillegg utfordringer med støy fra tre kanter, jernbanen, Høievegen og fv. 177 (Vormsundvegen). Det er også snaut med parkering, og det legges ikke opp til gjensteparkeringsplasser for prosjektet.

PLANOMRÅDET: Planområdet er innenfor den gule linja.

Planen er for øvrig, slik tiltakshaver ser det, i tråd med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, der det kreves arealeffektivt utbyggingsmønster med høy utnyttelse ved kollektiv- og knutepunkt.

Legger om vegen

Som vi også har omtalt tidligere, vil tiltakshaver flytte Høievegen inn mot jernbanen og bygge mellom vegen og Bautaplassen. Dette mener tiltakshaver vil gi en vesentlig sikrere og mer attraktiv adkomst for de myke trafikantene som skal til friområdene langs Glomma.

FRIOMRÅDE: Det lilla området er i dag asfaltert, etter utbyggingen blir det grøntområde for ulike aktiviteter.

Det er for øvrig gjort grundige undersøkelser av risikomomenter, og tiltakshaver fastslå at det ikke er funnet kvikkleire eller sprøbruddmateriale i grunnen. Området er stabilt, og det er ikke risiko for flodbølge.

Les også
Emma (14) har startet underskriftskampanje: –Viktigere med skatepark enn flere høye blokker

De må imidlertid ta hensyn til vårflommene, og planlegger ut fra disse.

De markedsmessige forholdene på Årnes tilsier for øvrig en trinnvis utbygging av de tre blokkene.