NY VEG: Vi har ikke stoppet prosessen, og vi vil også ha ny veg, understreker Nes Aps leder Anne-Grethe Tømte. Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen

Vi vil ha en ny veg – prosessen er ikke stoppet

Etter vedtaket som ble fattet i kommunestyret den 13. desember er det mange som mener at flertallet i kommunestyret i praksis har sagt nei til ny E16.

Dette er en stor og vanskelig sak. Det som gjør det ekstra vanskelig, er at det i tillegg til å være europaveg er en viktig lokalveg, som går tvers igjennom kommunen vår.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det vi har behov for en ny veg som avlaster dagens veg mest mulig, og som samtidig bidrar til minst mulig arealbeslag og negative konsekvenser for befolkningen i Nes.

Nye Veier ønsker primært CN40, mens kommunedirektøren i Nes kommune mener EN10 kan være et kompromiss. I begge disse alternativene er det planlagt med bru over Glomma ved elvemøtet. Og er det riktig å bygge en bru som krysser Glomma i et område der det ligger viktige raviner, dyrka mark, viktige områder for fugl og et åpent kulturlandskap? Ny E16 krysser Glomma sør for området rundt Nestangen som er et avgrenset kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse – KULA-landskap.

Hva vil CN40 og EN10 gjøre for trafikken i Nes?

Gjennom Nes følger CN40 og EN10 samme trasé. Begge alternativene gir en betydelig trafikkøkning på fylkesveg 175 nordover fra Årnes sentrum. Trafikken nærmer seg en tredobling i begge alternativene. Dette er skolevegen for elevene som går på Nes videregående skole og mange av elevene som går på Runni krysser denne vegen for å komme til skolen.

Ved en CN40 trasé vil det vesentligste av trafikken fra Sør-Odal og Nord-Odal enten fortsette på dagens E16 gjennom Nes, eller fortsette å følge eksisterende E16 fram til krysset E16 – Funnefossvegen, for å kople seg på nytt kryss på ny E16 ved Årnes. Verken Funnefossvegen eller «brua» over Glomma som egentlig er en veg bygd oppå damkrona til Funnefoss kraftstasjon, er dimensjonert for den estimerte trafikkøkningen. Akershus Energi er negative til å bygge ut vegen ved kraftverket da en ny E16 her vil påvirke muligheter til oppgradering og større arbeid ved kraftanlegget og økt trafikk er ikke gunstig for dagens driftsrutiner for anlegget. Vegen krysser også jernbanesporet via ei smal bru som allerede i dag er i smaleste laget.

I vedtaket ber vi om at tidligere utredet F-korridorer skal være med i den videre prosessen og det er fordi denne korridoren fortsatt er den som vil gi Nes kommune flest fordeler. I for eksempel trasé FN31 vil trafikken gjennom Årnes gå ned, og mye av trafikken gjennom Vormsund og Opaker vil flyttes til ny veg samtidig som det opprettholdes enkel tilgang til næringsområde på Herbergåsen. Jeg er redd for at dagens tungtrafikk vil fortsette å gå gjennom Opaker og Vormsund til Herbergåsen dersom en trasé i C korridoren eller E korridoren blir bygget.

Vi har ikke stoppet en prosess, men gitt et råd til ordfører inn i IKP-styret som er klart og tydelig. Ved å «sette ned» foten nå håper jeg at Nye Veier gjør det vi har bedt om hele tiden og at vi endelig får svar på sideveistiltak, om innsigelser som har kommet er løsbare.

Jeg ønsker at Nes kommune får en ny veg som løser trafikkutfordringene og som kan ivareta «Det gode liv der elvene møtes».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Anne Grethe Tømte

Leder Nes Arbeiderparti