annonse

«Tillitten til politiet kan svekkes når tilgjengeligheten strupes»

POLITI
POLITI: Det er fare for at politiets tillitt hos befolkningen blir lavere, dersom åpnehenten også synker, skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen. Arkivfoto. (Foto: )

«Tillitt og åpenhet går hånd i hånd», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen om hvordan politiets operasjonssentral er delvis utilgjengelige for pressen.

  • Fred C. Gje­stad

En av styr­ke­ne ved den nors­ke sam­funns­mo­del­len, er den sto­re til­li­ten som po­li­ti­et ny­ter hos be­folk­nin­gen. Skal vi kun­ne be­kjem­pe kri­mi­na­li­tet, er hele sam­fun­net av­hen­gig av at be­folk­nin­gen kan sto­le på po­li­ti­et. Vi er redd po­li­ti­mes­te­ren tuk­ler nett­opp med til­li­ten til po­li­ti­et, når ope­ra­sjons­sen­tra­len gjør seg util­gjen­ge­lig for me­dia.

I da­gens avis skri­ver vi om hvor­dan po­li­ti­ets nye ope­ra­sjons­sen­tral i Fol­lo er blitt langt mind­re til­gjen­ge­lig for pres­sen. Et­ter at Østfold, Fol­lo og Romerike po­li­ti­dis­trikt ble slått sam­men til Øst po­li­ti­dis­trikt ble all ope­ra­tiv sty­ring lagt til ope­ra­sjons­sen­tra­len i Ski. Re­dak­sjo­ner i hele dis­trik­tet opp­le­ver at det er van­ske­lig å få kon­takt med ope­ra­sjons­le­der, og der­med blir pres­sens in­for­ma­sjons­opp­ga­ve van­ske­lig å ut­fø­re.

Det er åpen­bart at til­lit og åpen­het går hånd i hånd. 

I sam­spil­let mel­lom po­li­ti og pub­li­kum spil­ler me­dia en sen­tral rol­le. Vi skri­ver om sto­re og små hen­del­ser. Tra­di­sjo­nelt har po­li­ti­et vært åpne med alt de job­ber med og delt det­te med pub­li­kum. Vi me­ner at det er med på å ska­pe tillit til po­li­ti­et. Til­lit som er helt sen­tralt for at po­li­ti­et skal kun­ne ut­fø­re sam­funns­opp­dra­get sitt. Når ope­ra­sjons­le­der rett ut sier at de ikke vil snakke med jour­na­lis­ter i hel­ge­ne, men iste­den leg­ger ut sto­re og små hen­del­ser på twit­ter er det pro­ble­ma­tisk. For skal po­li­ti­et sile hvil­ke hen­del­ser som har of­fent­lig­he­tens in­ter­es­se, kom­mer også spørs­må­let om hvor­for de kun de­ler et ut­valg av hen­del­se­ne. Det er åpen­bart at til­lit og åpen­het går hånd i hånd. Po­li­ti­ets nye prak­sis hvor de hol­der til­ba­ke lø­pen­de in­for­ma­sjon kan ska­de po­li­ti­ets til­lit i be­folk­nin­gen.

Ope­ra­sjons­le­der sagt at de har for man­ge me­di­er å for­hol­de seg til, og at de der­for ikke kan sva­re pres­sen. Viss­te ikke po­li­ti­mes­ter Ste­ven Has­sel­dal på for­hånd hvor man­ge me­di­er det er i dis­trik­tet?

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse