«Vi har vært så heldige å oppleve naturen og dyrelivet rundt Langvatnet tett på, da vår mor kjøpte en liten hytte her på 80-tallet», skriver Kristin Schjetne i dette leserinnlegget. Fotograf: Solveig Schjetne Valheim.

Ta vare på Langvatnet – nei til etablering av campingplass

Naturverdier og allemannsretten rundt Langvatnet er sikret i dagens kommuneplan som LNF-område. Nå er alt dette truet, skriver Kristin og Sunniva Schjetne i dette leserinnlegget.

Å ta skogsturen rundt Langvatnet er populært. Her kan man oppleve skogens ro og nyte naturen. Det er merkede stier og en mye brukt gapahuk i enden av vannet, hvor det er fint å ta en rast eller et bad. På tur rundt vannet kan man oppleve dyreliv, som for eksempel å se den sky lommen som hekker her, eller høre tranene på myrene lenger inn. Vi har vært så heldige å oppleve naturen og dyrelivet rundt Langvatnet tett på, da vår mor kjøpte en liten hytte her på 80-tallet. Naturverdier og allemannsretten rundt Langvatnet er sikret i dagens kommuneplan som LNF-område. Nå er alt dette truet.

I forslaget til kommuneplanens arealdel, som nå er ute på høring, ønsker Nes kommune å tillate etablering av en kommersiell campingplass i dette vakre og villmarkspregede naturområdet som grenser til Langvatnet. Naturområdet er foreslått omregulert fra dagens LNF-område til Fritids- og turistformål.

Det er grunneier og eier av Nes Villmarksforum som har tatt initiativ til og ønsker en ny utbygging. Grunneier skriver i søknaden at nåværende areal er fullstendig utnyttet. Det nye arealet ligger langs nordsiden av vannet og strekker seg fra Hennivangen til Steinvika. Dette er et høyt verdsatt frilufts- og turområde. Her vil grunneier bygge utleiehytter, teltplasser og leirområder for friluftsaktiviteter. Området er på ca. 60 dekar, noe som tilsvarer nesten ti fotballbaner. Dette kommer i tillegg til arealene til hotellet med selskapslokaler og lavvoer som i dag også strekker seg over deler av strandsonen.

Grunneier argumenterer med at en tilrettelegging vil redusere slitasjen på naturen og beskriver det slik i sin søknad til kommunen (16.08.2021): «Konsentrert og organisert friluftslivsaktivitet i et tilrettelagt område for turister vil medføre mindre slitasje på øvrig utmark i området og dermed bidra til vern av økosystemer og naturverdier.»

Dette stemmer ikke, da hytteutleie og kommersielle teltplasser vil føre med seg infrastruktur som vei, vann og kloakk. I tillegg kommer trafikk, støy og lysforurensing. Det betyr at slitasjen vil øke på omkringliggende natur. Også den lille grenda ved Holtet med sitt historiske kulturmiljø vil oppleve betydelig økt biltrafikk.

Med argumenter om naturvern vil den omfattende utvidelsen av Nes Villmarksforum i realiteten fortrenge lommen, tranene og andre arter som har sitt hjem ved vannet. De som bruker Langvatnet og turområdene rundt vannet for å få fred og ro vil også fortrenges.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Til og med kommunens egen konsekvensutredning erkjenner at den foreslåtte bruken av området er negativt for naturen og friluftslivet. Likevel foreslår kommunen å regulere de ca. 60 dekar til Fritids- og turistformål, det vil si det samme formål som benyttes til regulering av campingplasser. Til tross for at kommunen ønsker å skjerme et belte mot Langvatnet, kan store deler av denne strandsonen få en redusert tilgjengelighet for allmennheten i fremtiden.

Vi er heldige som har mye natur i Nes. Dette tiåret er erklært til FNs og verdens tiår for naturrestaurering. Norge og verden står midt i en svært alvorlig naturkrise. Derfor har Nes kommune mål om arealnøytralitet i den samme planen. Arealnøytralitet defineres som å ikke bygge ut mer natur. En utvidelse av Nes Villmarksforum, utover det som allerede foreligger i dag, bidrar neppe til hverken arealnøytralitet eller i kampen mot tap av naturmangfold.

Man tar best vare på Langvatnet, naturen og naturverdiene ved å sikre det enkle friluftslivet og allmenhetens frie ferdsel. Det betyr at grunneiers ønske om etablering av utleiehytter, leir- og teltplasser bør avslås.

Nes kommunes politikere bør si nei til omregulering av eksisterende LNF-område ved Langvatnet.

Ta en skogstur rundt Langvatnet og se selv.

Kristin Schjetne

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sunniva Schjetne