FOTLENKESONING: Ved fotlenkesoning stilles det vilkår om fast bolig, skole, arbeid og rusforbud. Illustrasjonsfoto

Soning av straff i frihet

I denne artikkelen sier vi noe om straffegjennomføringsformene samfunnsstraff, prøveløslatelse og hjemmesoning. Felles for disse er at de gjennomføres utenfor fengsel. Det er kriminalomsorgen ved friomsorgen som har ansvaret for gjennomføringen.

I en serie artikler i Raumnes deler advokatfirmaet Røseid & co kunnskap om hverdagsjuss.

Friomsorgen skal tilrettelegge straffen ut fra den domfeltes individuelle behov, for eksempel helsesituasjon og skolegang. At den domfelte får god tilrettelegging er et viktig element i gjennomføringen. Straffen bør ikke oppleves for streng, samtidig skal det stilles krav til den domfelte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Domfelte bør få god oppfølging gjennom straffegjennomføringen slik at risiko for nye straffbare handlinger reduseres. Derfor bør du gi uttrykk for individuelle behov allerede under første møte med friomsorgen.

Ved samfunnsstraff gjelder det alltid krav om oppmøte til rett tid og sted, forbud mot ruspåvirkning under oppmøter, opphold i Norge og god opptreden. Friomsorgen kan fastsette flere vilkår, men slike vilkår må være nødvendige og forholdsmessige.

Ved brudd på vilkår under samfunnsstraff kan friomsorgen be retten om overføring til soning i fengsel.

Du kan klage på friomsorgens avgjørelse hvis du er uenig, for eksempel hvis avgjørelsen bygger på forhold du mener ikke har skjedd eller fordi du opplever reaksjonen som for streng. Har du eksempelvis hatt fravær fra ett oppmøte eller levert fraværsdokumentasjon for sent, er det ikke rimelig at du skal overføres til soning i fengsel.

Du har også anledning til å søke om at samfunnsstraffen avbrytes for en tid, for eksempel på grunn av din helsesituasjon. Du har også anledning til å søke om unntak fra kravet om opphold i Norge under samfunnsstraffen.

Ved prøveløslatelse fra fengsel vil du fortsatt være under straffegjennomføring. Hovedregelen er at domfelte skal løslates på prøve etter å ha sonet 2/3-deler av straffen, med mindre atferden under soning og risiko for ny kriminalitet taler mot dette.

Det fastsettes ved prøveløslatelse ofte vilkår om oppmøteplikt for friomsorgen, bestemmelser om bosted, rusforbud, behandling og liknende. Slike vilkår skal være nødvendige for en sikker og forsvarlig gjennomføring av prøveløslatelsen. Slike vilkår skal ikke fastsettes dersom de ikke relaterer seg direkte til fare for ny kriminalitet. Rene oppfølgingsbehov er ikke nok til å fastsette slike vilkår. Det bør derfor alltid stilles spørsmål ved hvorfor vilkåret er fastsatt og om det er nødvendig. Du kan søke om endring eller opphevelse av vilkår. Dette kan ha stor betydning for hvordan en prøveløslatelse oppleves og i hvilken grad den lar seg kombinere med for eksempel skole og jobb.

Har du fått ubetinget dom kan du søke kriminalomsorgen om å sone straffen din med fotlenke hjemme. Fengselsstraffen eller forventet tid til løslatelse kan ikke være lenger enn 6 måneder. Er du derimot under 18 år skal fotlenkesoning alltid vurderes uavhengig av straffens lengde. Fotlenke er aktuelt dersom det fremmer en positiv utvikling for deg og samtidig motvirker ny kriminalitet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ved fotlenkesoning stilles det vilkår om fast bolig, skole, arbeid og rusforbud. Soning med fotlenke bidrar til at domfelte kan opprettholde tilknytning til nettverk, skole, utdanning og jobb.

Vi anbefaler at du stiller godt forberedt til ditt første møte med kriminalomsorgen og at du bidrar med opplysninger om din livssituasjon. På denne måten legges et godt grunnlag for straffegjennomføring i frihet.