E16: Blir den nye vegen ferdig før Putins tid som president går ut, spør Olav R. Søbakk i dette innlegget. Foto: Jan Erik Hæhre

Putin kontra E16

Et nytt år står på trappene, og vi kan vente oss mye nytt, også for de kommende år. Vel, noen ting kommer nok til å forbli som det er: Putin kommer nok til å forbli president i Russland og E16-debatten kommer nok ikke til å stilne med det første. Det er fullt forståelig at et slikt prosjekt vekker engasjement, både mot og for. Ingen vil ha en firefelts motorveg gjennom lokalmiljøet, men det er også slik at ingen heller vil ha tungtransport dundrende gjennom nærmiljøet.

Les også
Dette er over 1000 E16-engasjerte opptatt av

Når det gjelder sistnevnte kan man selvsagt ønske å få mest mulig gods over på bane, men spørsmålet er i hvilken grad dette er gjennomførbart – og ikke minst konkurransedyktig. Konkurransedyktighet her handler ikke å drømmen om evig vekst, men mer et ønske om opprettholdelse. Opprettholdelse av eksisterende arbeidsplasser i Kongsvingerregionen.

Les også
Ønsker ikke enda en motorveg

Industriklyngen 7 Sterke, som sysselsetter til sammen 4000 personer, og igjen er bedrifter som vil kunne bidra til det grønne skiftet. Flere av disse bedriftene er produksjonsbedrifter, som er avhengige av infrastruktur som er tidsriktig. Det er ikke så enkelt for bedrifter som Bergene Holm eller Mapei å kjøre gods til nærmeste jernbaneterminal (Kongsvinger eller Alnabru), for så å frakte det videre, for deretter bli losset av og fraktet til bestemmelsesstedet. Da mister man konkurransekraft, som igjen vil si at arbeidsplasser forsvinner.

Les også
E16-portalen: Jobber med å avklare formalitetene

Igjen vil gjerne dette si at produkter vi kunne produsert bærekraftig i Norge, heller importeres fra utlandet. Et eksempel på dette er (nok et) prestisjeprosjekt i Oslo, der (nok) en bilfri gate skal dekkes med granitt, hentet fra India. Det spørs med andre ord hvordan et CO2-regnskap vil se ut når – i dette tilfellet – stein, skal fraktes fra andre siden av kloden.

Det er ganske riktig som mange påpeker, at vegen bygges ikke som lokalveg for Nes. Vel, i alle fall om man ser på det for transport A-B. Det er vel liten sjanse for at jeg kommer til å legge meg ut på en firefelts for å komme til Vormsund. Samtidig må dette ses i annen sammenheng, nemlig trafikksikkerhet. Jeg kan godt tenke meg at beboere på Opakermoen begynner å bli noe utålmodige med å få trafikken bort. Vegnettet gjennom Nes er rett og slett underdimensjonert.

Les også
VUS-elever om E16: - Behov for en ny veg

Ett forslag som er luftet, er det såkalte 0+-alternativet, altså en oppgradering av eksisterende trasé, til noe liknende E6 Øyer-Tretten og RV3 Elverum-Svingen. Utfordringen her vil være at det ikke er arealer for eksempelvis forbikjøringsfelter, med mindre man går inn for å sanere et ganske stort antall eiendommer. Hvor skal man legge forbikjøringsfeltet i bakkene ved Vormsund?

Man vil aldri klare å få valgt en trasé som det 100 prosent oppslutning om. Fra tid til annen fremstilles en ny E16 som en mur gjennom kommunen, men dagens veg er mer en propp. Også innenfor kommunegrensene. I hvilken grad innbyggere i Ullensaker, Fron og Sør-Odal ser på motorveg tilsvarende noen i (daværende) Øst-Berlin så på grensa mot vest er vel heller uklart.

Les også
Over tusen E16-innspill – engasjementet vokser kraftig

Derimot ser det heller ut til at gamle kryss er bygget inn i vegen som nettopp – krysningspunkter - over vegen. Ja, man vil merke vegen, men om Nes i fremtiden vil minne om 38. breddegrad på Koreahalvøya er tvilsomt. Med mindre man har planer om å krysse vegen til fots.

Dagens situasjon er, som nevnt, en propp. Det er marginer om å gjøre med tanke på total stopp. Dagens veg er en salig blanding av lokalveg, nasjonalveg og pendlertrafikk. Hvem har ikke ligget bak en øst-europeisk traktor opp bakkene ved Vormsund på dårlig vinterføre, eller traktor for den saks skyld. Dette er ikke anklage mot traktorførere, det er rett og slett ikke noen andre alternativer for å komme fra Vormsund til Kulmoen.

For ikke å snakke om utrykningskjøretøyer. Sett at det skjer en større ulykke langs strekningen, med påfølgende full stans i begge retninger. Vil det da være mulig komme fram i tide?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Man må uansett se litt utover kommunegrensene: Som veg har ikke E16 en funksjon om å binde sammen Dyståa med Neskollen. E16 har som funksjon å binde sammen Kongsvinger-regionen med Romerike, altså to regioner i hver sin ende av skalaen: På Romerike er det press, i andre enden av vegen er det stagnasjon. Begge ytterpunktene har konsekvenser for livskvalitet og velferd. Å bygge ned matjord er noe man bør unngå, men det finnes nyanser også her. Det er forskjell på å bygge en veg og det å omregulere dyrkbar jord til nye boligområder. Går man til 0+ vil også dette ha en kostnad. Med tanke på sanering av innkjørsler, bygging av støyskjermer, opparbeidelse av nye tilkomstveger og omkjøringsveger rundt tettbebyggelse, vil det også her gå med dyrkbar jord. På samme måte som man i fremtiden risikerer å stå igjen med et totalt nedbygd Romerike, og et gjengrodd Glåmdalsdistrikt. Dette hadde kanskje vært fint å fått inn disse perspektivene: Hvordan møter vi flyttestrømmen til og igjen presset på Romerike, og hvordan sikrer vi opprettholdelse av sysselsetting i Glåmdalsdistriktet, da helst noe annet enn turisme.

Så bli det spennende å se hva som blir ferdig først; E16, eller Putin sin presidentperiode, som for øvrig er estimert til 2036.

Olav R. Søbakk

Neskollen