FERDIGE: Ordførerne i de seks kommunene i Gardermoregionen øker fokuset på næringsutvikling, her er fire av de seks ordførerne, fra v. Anders Østensen, Gjerdrum, Grete Sjøli, Nes, Hege Svendsen, Eidsvoll, Eivind Schumacher, Ullensaker. Foto: Privat

Næringslivet i Gardermoregionen vokser – nå går kommunene tungt inn

«Vi skal spille hverandre gode og stå sammen om å tiltrekke oss mer næringsliv», skriver Hege Svendsen, leder av styringsgruppa og ordfører i Eidsvoll, i dette leserinnlegget.

Ordførerne i de seks kommunene som er Gardermoregionen, er ferdige med et godt og grundig planarbeid. Nå starter jobben for å løfte og utvikle det lokale næringslivet. Vi er i gang!

Allerede i 2018 vedtok Eidsvoll, Nes, Ullensaker, Nannestad, Hurdal og Gjerdrum å gå sammen om økt satsing på næringsutvikling i regionen. En felles strategisk næringsplan ble ferdigstilt i 2022. Gjennom planarbeidet har Innovasjon Gardermoen lagt et godt grunnlag for satsingen, med gode innspill og engasjement fra næringsliv og politikere i alle de seks kommunene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nå iverksettes planen for alvor. Hovedprosjektleder er engasjert fra konsulentfirmaet Advansia, og en styringsgruppe er nedsatt med aktører fra lokalt næringsliv og politisk og kommunal ledelse. Alle kommunene er representert. Det er viktig. Alle kommunene må kjenne at de eier den jobben vi nå er i gang med. Vi skal spille hverandre gode og stå sammen om å tiltrekke oss mer næringsliv. Vi skal også sammen styrke det næringslivet vi har.

Hvorfor har vi satset?

Mange næringsaktører ønsker seg til Gardermoregionen, næringslivet er i vekst. De kommer jo uansett?

I planprosessen avdekket Innovasjon Gardermoen blant annet at regionen fortsatt har stort potensiale for utvikling som bo- og arbeidsregion. Flyplassen sørger for stor pendling inn til regionen, men det er fortsatt mange som pendler ut. Et av ønskene er å skape flere kortreiste arbeidsplasser. Pandemien viste oss behovet for et variert næringsliv, og kompetansearbeidsplasser er løftet fram som viktig for alle kommunene i møte med framtiden.

Regionen vår har mye godt å by på. Reiseliv, transport og logistikk har helt spesielle lokale forutsetninger. Innenfor disse områdene har vi allerede et sterkt, etablert næringsliv som gir store ringvirkninger. Potensialet er enda større. Ikke minst kan vi vise til foregangsbedrifter innenfor det grønne skiftet. Skal vi lykkes med den utviklingen vi ønsker, må vi bli flinkere til å markedsføre mulighetene som allerede ligger her.

Vi vil gjøre Gardermoregionen enda mer attraktiv

Gardermoregionen skal fremstå som mer samlet, synlig og attraktiv. Vi vil ha en tydelig satsing på et mer variert arbeidsmarked, tiltrekke oss flere kunnskapsbedrifter gjennom å utnytte naturlige regionale fortrinn, og utvikle regionen til «det beste stedet å bo, leve og jobbe». Det vil vi oppnå gjennom tettere samarbeid mellom kommunene og med næringslivet, utvikling og kraftsamling rundt bærekraftige næringsklynger, styrking av arbeids- og utdanningstilbudet, og velfungerende samferdsel- og kollektivløsninger.

God organisering en betingelse for suksess

Strategien har en handlingsplan med en rekke tiltak. Flere av disse er vi allerede godt i gang med. Akkurat nå har hovedprosjektleder spesielt søkelys på god organisering. Det får vi til i dialog med sentrale aktører i kommuneadministrasjonene, i Innovasjon Gardermoen som representerer regionalt næringsliv, og i omstillingsprosjektet til kommunene Nannestad og Ullensaker; Gardermoen Vekst. Utvikling av samarbeidet mellom kommunene og med næringslivet er helt vesentlig for at initiativet skal bli en suksess.

Som et tydelig tegn på den politiske satsningen vil Gardermoregionen interkommunalt politisk råd i år for første gang være representert i Arendalsuka. Det er tid for å vise verden både det etablerte næringslivet vi allerede har, og mulighetene som ligger i regionen.

Hege Svendsen, leder av styringsgruppa og ordfører i Eidsvoll

Artikkelen fortsetter under annonsen.