Helge Onsrud Foto: Heidi Wexels Riser

«Let etter grunnvann»

Fremtidig vannforsyning står på dagorden for kommunen.

Glomma har vært nevnt som en mulig vannkilde. Flere har advart mot det. Jeg gjør også det. Mange boliger, gardsbruk og bedrifter ligger langs Glomma, fra Tynset i nord, via Elverum og Kongsvinger, før vannet når Årnes. På lange strekninger går riksvegene langs elva, med lastebiler som frakter farlige kjemikalier. Vi har ingen garanti for at det ikke kan skje utslipp av giftige kjemikalier eller bakterier som kan være farlige for folk som bruker Glomma til drikkevann.

Vi kan heller ikke se bort fra at giftige stoffer kan føres med lufta før det tas opp i drikkevannskilden. Eller at det nesten utenkelige kan skje, at noen med vilje forgifter vannet. Det er derfor også en risiko knyttet til å ha vannforsyning fra innsjøer, slik Nes har i dag.

Når det skal investeres i en ny løsning for kommunal vannforsyning bør det tenkes langsiktig og med større vekt på sikkerhet enn vi har gjort før. Pandemien og kvikkleireraset i Gjerdrum bør lære oss å ta høyde for at det verste kan skje.

Det er økende interesse for å bruke grunnvann til kommunal vannforsyning. Hønefoss, Kongsberg, Lillehammer, Kongsvinger og Elverum er noen av kommunene som har drikkevannsforsyning fra grunnvann. Utenlands er det flere store byer som har satset på grunnvann. Det er på alle måter langt sikrere å bruke grunnvann enn overflatevann, også med tanke på stabil tilførsel i tørkeperioder.

Rikelig tilførsel av ferskvann fra vassdrag og fra nedbør, samt geologien og landskapet i Nes, tilsier at vi kan ha betydelige grunnvannsressurser, tilstrekkelig til å forsyne hele kommunen. Men det må undersøkes.

Før man lander på noen annen løsning for den fremtidige vannforsyningen, bør derfor kommunen foreta grundige vurderinger og konkrete undersøkelser av muligheten for å bruke grunnvann.

Helge Onsrud, Vormsund