IKKE MULIG Å NÅ: Nes kommune har sin egen lokale klimaplan som det ikke vil være mulig å oppfylle ved bygging av motorveg, skriver Martin Bjerke i dette innlegget.

Ikke mulig å nå klimamål med ny motorveg

«Nes kommune har sin egen lokale plan som det ikke vil være mulig å oppfylle ved bygging av motorveg» skriver Martin Bjerke i dette leserinnlegget.

Takk til Ole Andreas Sørli-Sidselssøn for hans svar til meg 24. oktober på mitt siste innlegg 14. oktober. Han benytter trikset med å sette opp en motsetning som ikke er til stede ved at min logikk skulle være at jeg var tilhenger av bru over elvemøtet (noe han viser til sjølsagt ikke er tilfelle) som følge av at jeg i mitt innlegg konstaterte at Venstre sekundært er for motorveg (F-alternativet). Grunnen til at logikken svikter et at Venstre går god for motorveg (bare ikke C), mens min oppfatning er at kun nullpluss kan aksepteres (Venstres primærstandpunkt). Et svært viktig poeng her er at det er Nes kommune som er reguleringsmyndighet og dermed si nei til en motorvegplan.

Sørli-Sidselssøn mener jeg ikke har tatt opp til vurdering Nes Venstre vil bidra til at C-alternativet ikke blir en realitet. Jo, mitt poeng er at jeg mener et parti uansett kan, og bør, si nei til det det absolutt er imot, i alle fall der de relative forskjellene i konsekvenser ikke er åpenbare, som i dette tilfellet. Her fører både C- og F-alternativene til så store negative konsekvenser, på mange områder, at det burde være god logikk (!) å si klart nei til begge. Jeg har vist til konsekvensutredningen som ble lagt fram ved behandlinga av kommunedelplanen i 2022. Der framgår det blant annet at arealbeslaget av dyrka mark ville bli 1570 mål for FN31 og 1095 mål for CN40, arealbeslag av skog myr, innmarksbeite m.v. 3150 mål for FN31 og 2750 mål for CN40 og klimagassutslipp 483 000 tonn CO2-ekvivalenter for FN31 og 398 000 tonn for CN40. F-alternativet er altså mest negativ på disse områdene, og, som tidligere nevnt, når det gjelder risiko for leirskred.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det må kunne karakteriseres som en dyrkjøpt seier dersom Venstre skulle få gjennomslag for sitt sekundære valg. Når det gjelder jordvern er det interessant å merke seg at regjeringa 19. oktober satte en foreløpig stopp for bygging av IKEA i Vestby, hvilke ville føre til tap av dyrka jord på 70 mål. Jordtapet ved å anlegge motorveg i F-alternativet er altså mer enn 20 ganger større. Samme dag la Riksrevisjonen fram «Matsikkerhet og beredskap på landbruksområdet» (dokument 3:4 (2023-24)) med en tydelig beskjed til ulike norske myndigheter om at arealressursene i jordbruket ikke forvaltes godt nok. Som arealplanmyndighet er kommunene en av adressatene for Riksrevisjonens tydelige melding.

Håkon Rønnevig kommenterer også dette ordskiftet i sitt innlegg samme dag. Han spør om jeg mener «nedlegging av E16-plan vil virke inn på klodens klimaskifte»? Til det er å si at Norge som oppfølging av FN-avtalene har forpliktelser til å gjennomføre kutt i utslipp, slik alle land har. Dessuten har Nes kommune sin egen lokale plan som det ikke vil være mulig å oppfylle ved bygging av motorveg. Om klimaendringene «er menneskeskapte eller ikke», slik Rønnevig spør seg om, kan han kanskje erkjenne at en motorvegutbygging, i alle fall vil føre til et stort jord-, kultur- og naturtap. Disse konsekvensene er i alle fall lokale.

Rønnevig har oppgitt at jeg representerer MDG, hvilket ikke stemmer. Sørli-Sidselssøn har mer rett ved å benevne meg som «SV-politiker», men det er nok å overdrive da jeg kun er medlem uten verv i parti eller kommune.

Martin Bjerke