LEGGES NED: Nye Veier AS må legges ned, og motorvegplaner droppes, skriver Pål Jensen i Trafikkaksjonen om E16-planene.

Hva skal vi med E16-motorvegen og Nye Veier AS?

«Nye Veier AS bør nedlegges, og selskapets ansatte overføres til Statens vegvesen», skriver Pål Jensen i Trafikkaksjonen om E16-planene.

Det statlige selskap Nye Veier AS ble opprettet av H/Frp-regjeringen i 2016 for å drive gjennom motorveger med høye fartsgrenser fortere og mer hensynsløst enn Statens vegvesen var i stand til. Samtidig fremla samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en motorvegplan for en billion – tusen milliarder kroner.

Både Nye Veier og motorvegplanen var avleggs fra første dag – deriblant også motorvegprosjektet E16 Kongsvinger–E6. De er blitt desto mer avleggs nå. Selv IEA (det internasjonale energibryået) mener fartsgrensene på motorvegene bør senkes til maks 100 og helst 90 km/t for å oppnå 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen. Også NAF (Norges Automobil-Forbund) mener de enorme motorvegene bør sløyfes til fordel for rassikring og moderat utbedring av eksisterende veger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I tillegg har motorveger med høye fartsgrenser følgende ulemper:

• Støyen øker voldsomt med høyere fart. Alt nå har over to millioner mennesker i Norge for mye veitrafikkstøy ved hjemmet sitt hvis de anbefalte grenseverdiene i støyretningslinjen T-1442 legges til grunn. Brukes i stedet WHOs anbefalte grenseverdier, blir tallet enda høyere.

• Høyere fart fører til mer slitasje på veger og bildekk, og mer svevestøv som virvles opp. I Oslofjorden kommer opptil fire ganger så mye mikroplastforurensninger fra biltrafikken som fra alle andre kilder til sammen. Også i Glomma finnes store mengder mikroplast.

• Høy fart krever veldige naturinngrep (mer presist: naturangrep). Kravene til vegbredde, kurvatur og dimensjoerning av vegkryss øker voldsomt. Ved dobling av hastigheten øker (med samme grad av sikkerhet) kravet til svingradius fire ganger, mens et vegkryss krever ca. 16 ganger så stort areal.

• Enorme motorveger med høy fart er ikke mer trafikksikre enn mer moderat dimensjonerte veger med midtrekkverk. Det er midtrekkverket, og kun midtrekkverket, som forhindrer frontkollisjoner. På en motorveg med høy fartsgrense er fartsgrensen fortsatt 80 km/t for all tungtransport unntatt klasse 3-busser. Høy fartsgrense for øvrig gir derfor større spredning av hastigheten, noe som er trafikkfarlig.

• De blir svært dyre – selv når kostnadene ved naturødeleggelser, støy- og luftforurensninger settes lik null.

• De fører til mer biltrafikk.

Trafikkaksjonen mener derfor at:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Nye Veier AS bør nedlegges, og selskapets ansatte overføres til Statens vegvesen.

• E16 Kongsvinger–E6 og de andre motorvegprosjektene deres sløyfes eller nedskaleres til en moderat utbedring av eksisterende veger – hvis nødvendig, med midtrekkverk, og med mest mulig gjenbruk av nåværende traseer. Dette er best for natur, landbruk, helse og miljø.

I stedet bør Kongsvinergbanen utbedres med dobbeltspor for å øke kapasiteten for person- og godstrafikk på jernbanen.

Pål Jensen

Daglig leder, Trafikkaksjonen