Framdriften av planene knytter seg stadig sterkere til det noen vil kalle «ville veier», skriver Håkon Rønnevig i dette leserinnlegget om E16. Foto: John Arne Paulsen

Framtida og nye E16

Seinere generasjoner vil ha liten grunn til å takke sine forfedre for at vegbyggingen stoppet opp, skriver Håkon Rønnevig i dette leserinnlegget.

E16 er blitt et begrep mellom Kløfta og Kongsvinger, spesielt i Nes og Sør-Odal.

Framdriften av planene knytter seg stadig sterkere til det noen vil kalle «ville veier». I Nes er begrepet å betrakte ut fra dyrka mark, ut fra potensielle ras av kvikkleire, ut fra elvemøtet og utsiktene av å få ei bru mellom denne og Årnes-brua. Det kan også trekkes inn 200 tilførselsveger og arealkrevende utmark i tillegg til eiendommer som skal eksproprieres. Foreløpig ser det ut til å være viktigst å løse den endelig beslutningen om vegvalg lokalpolitisk, og da skjønner mange at det blir vanskelig å avgjøre dette i 4 kommunesaler med et felles utvalg i forkant. Når vi ser at håndteringen skal behandles med splittet politisk vri, kan vi virkelig begynne å tro at dette dreier seg om noe helt annet enn en ny vegstrekning.

Nye Veier ser for seg en ny 4-felts veg fra Nybakk, forbi Rød gård og en ny strekning i rett linje mot Rotnes – videre over (kanskje under) elvemøtet og Kongsvingerbanen, Schøyentoppen og rett strekning mot Galterud til Kongsvinger.

I grove trekk vil en slik løsning innebære at Årnes får en alternativ trase tilgjengelig mot E16 som avlastning til nåværende flaskehals via Årnesbrua. Det dukker opp stadig alternativer som ikke helt sammenfaller med ett og samme sentralpolitiske mål. Strikken som gjelder demokratisk styring blir strukket i alle retninger og langt nok til å kunne ryke.

Spørsmålet er om vi har råd til å vente årevis for å se hvor dette vil ende?

Detaljene på tegnebrettet er ikke lansert, men hvor enn vegen nå blir lagt, så vet vi allerede hvordan strekningen fra Kløfta til Nybakk ser ut. Det samme kan vi si om motorvegstrekningen Slobrua – Kongsvinger. Begge strekningene virker verken avskrekkende i landskapet eller miljøødeleggende. Vi ser også at 4-feltsveg i disse områdene har tatt hensyn til bebyggelse og tilførselsveger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Formålet med en komplettering av motorveg mellom Kløfta og Kongsvinger er et ledd i den sentrale satsingen på å bygge ut stamvegnettet i Norge. Det gir framtidens vegsystem en langsiktig standard som sikrer trafikken og framføringa på flere områder. Det er en selvfølge at nåværende trase Vormsund – Skarnes – Kongsvinger består og at den koples til nye E16 bl.a. nærmere mot Neskollen.

Diskusjonen lokalt har på mange måter mistet fotfeste.

Det er nesten så en skulle tro at det aldri har vært bygget veger i Nes noen gang. Hvor er det blitt av folke-bevegelse som burde f.eks. involvert seg i den nye rundkjøringa ved Årnes møbler i krysset mot Hvamsvegen? Hvis motorvegen planlegges noen hundre meter lenger i retning Vormsund, vil rundkjøringa bli lagt slik at den koordineres med motorvegen eller til tross for denne. Blir Vormsundvegen koplet til en evt. motorveg med rundkjøringer der? Er dette god lokal planlegging med demokratiske innspill?

Vi vet altså ikke om det blir noe av prosjektet som har satt sinnene i kok nå i snart over ett år. Politikk er tydeligvis det umuliges kunst som ikke alltid tåler demokratiets prinsipper, særlig ikke når det gjelder vegbygging. Jeg holder på at Nye Veier og evt. tidligere Statens vegvesen har faglig grunnlag nok til å kunne planlegge og fullføre dette oppdraget i løpet av de nærmeste 3–4 åra.

Slik det ser ut i dag vil vi måtte oppleve økende antall trafikkulykker, støy og forurensing og stadig lengre køer langs E16 i Nes nå og framover mot 2030. Det kan hende at det berører de i Nes som står mest på barrikadene for miljøet og for lokalsamfunnene våre. Det er ikke vanskelig å hevde at nåværende E16 kan bety en fatal utvikling for både miljø, ulykker og støy årene framover.

Seinere generasjoner vil ha liten grunn til å takke sine forfedre for at vegbyggingen stoppet opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hva vet jeg?

Håkon Rønnevig