Foto: John Arne Paulsen

E16 – hva nå?

Nå er tiden kommet til å innse realitetene og samle seg rundt CN40, skriver Håkon Rønnevig i dette leserinnlegget.

Uno Wahl sitt framstøt i E16-saken bør kunne støttes av samtlige lokalpolitikere. I hvert fall av de som er engstelig for at utbyggingen blir lagt på is på grunn av manglende oppslutning om en avgjørelse. Slik det ser ut i dag er E16 gjennom Nes og Sør-Odal mer enn overbelastet av økende trafikk. Kontinuerlig trafikk store deler av døgnet gjennom Skarnes er et eget kapitel.

Overbelastningen er her til tider så stor at det i dag sannsynligvis er helseskadelig å bo og ferdes langs E16. Etter en ukes ferieopphold med E16 som nærmeste nabo er det grunn til å varsle om uholdbare tilstander rundt støy og luftforurensning. I Nes er trafikken tilsvarende for de som bor i Vormsund og Opaker. Sommerens trafikk gjennom Sør-Odal og Nes burde for lengst ha tilhørt en 4-felt motorveg langt utenfor befolkede områder. Vi snakker om et veganlegg for minst 40–50 år fram i tid. I dag vet vi ikke om utbygging kommer i gang før 2030.

Det er i det hele tatt uforståelig at lokalpolitikere kan velge alternativ F eller kombinasjoner som fører til samme trase som i dag. Det betyr masseforflytning av folk og ekspropriasjon av eiendommer over store arealer. Samtidig krever det nye tilførselsveier til færre knutepunkter på nye E16 fra/til ca. 200 avkjøringer fra dagens trase. Det er lett å glemme disse realitetene vi står overfor i et framtidens trafikkbilde.

I vurderingen bør lokalpolitikere ta med strekningen Kløfta-Nybakk. Den ligger helt utenfor befolkede områder. Husk at alternativ CN40 er planlagt mest mulig utenfor tettbebyggelse. Dagens veg gjennom Nes og Sør-Odal blir en lokal fylkesveg fri for gjennomgangstrafikk. Den vil fortsatt oppfylle viktig kommunikasjon for Nes-Sør-Odals befolkning, gi sosiale tjenester, næring og skole bedre tilgjengelighet på et vegnett uten overbelastning, risiko for flere ulykker og mindre støy.

Ny motorveg gjennom Nes blir hovedåren for stor del av eksporten fra Østlandet til Sverige. Distriktene Kongsvinger, Magnor og Solør vil også oppnå en effektiv korridor uten lavere hastighet til/fra Oslo-Oslo lufthavn og industriområdene i nabokommunene. Tanken om å trekke inn lokale behov i Nes og Sør-Odal gjennom alternativ F vil gi uheldige konsekvenser for flere.

Avgjørelse om vegvalg bør trekkes ut av lokalpolitikken. Manglende kommunal erfaring og innsikt i bygging av motorveg knyttet til riksvegnettet i distriktene ser ut til å kunne kompenseres av Nye Veger/Statens vegvesen sin helhetlige kompetanse på riksplan.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nå er tiden kommet til å innse realitetene og samle seg rundt CN40.

Nå eller aldri.

Håkon Rønnevig