SVARER PÅ KLIMASPØRSMÅL: Vi i Nes Høyre ønsker å føre en klimapolitikk som både kutter utslipp og som skaper utvikling, der det offentlige, næringslivet og hver enkelt innbygger tar sitt ansvar og bidrar for å skape et mer klimavennlig samfunn, skriver Harald Johansen i dette leserinnlegget.

Dette mener Høyre, Bjerke

«Hverken jeg eller Nes Høyre har tatt til orde for den største og breieste motorveien gjennom Nes. Men vi har vært tydelige på at veien må fullføres», skriver Harald Johansen i dette leserinnlegget.

Martin Bjerke har gjennom flere innlegg i Raumnes utfordret meg til å redegjøre for hvordan jeg og Nes Høyre ønsker å redusere utslippene i Nes. Samtidig stiller Bjerke spørsmålstegn ved hvordan Nes Høyre kan være for E-16 og samtidig støtte opp under målet i kommunedelplanen om å kutte 60 prosent av klimautslippene innen 2030.

Klimagassutslippene må ned og vi har alle et felles ansvar for å få til dette! Jeg er også av den oppfatning at det er en økende forståelse for viktigheten av dette blant både politikere og folk flest, og at mange nå begynner å innse at vi må dra i bremsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi i Nes Høyre ønsker å føre en klimapolitikk som både kutter utslipp og som skaper utvikling, der det offentlige, næringslivet og hver enkelt innbygger tar sitt ansvar og bidrar for å skape et mer klimavennlig samfunn. For å få til dette vil vi i Nes Høyre blant annet:

• Utarbeide en helhetlig strategi for klimabesparende tiltak i eksisterende kommunale bygg, som for eksempel innføring av systemer for bedre oppfølging og styring av energibruk og smarte vannmålere.

• Utforme krav til og øke viktigheten av klimavennlige løsninger i offentlige anbud.

• Jobbe for flere avganger med tog og utvidelse av busstilbudet både til, fra og innad i kommunen.

• Gjøre Nes til en foregangskommune innenfor klima og landbruk, der klimavennlige/grønne tiltak skal prioriteres gjennom fordelingen av SMIL-midler.

• At skogeiere skal få støtte til tiltak som binder mye C02 og bidrar til økt biologisk mangfold og gode naturopplevelser.

• At vi utreder muligheten for å innføre krav om oppbygging av nye grøntområder når innmark eventuelt bygges ned.

Dette er bare et utdrag av de forslagene vi har i vårt politiske program. Å redusere utslippene i Nes blir ikke plankekjøring, men jeg kan love deg at hvis Nes Høyre kommer til makten, så skal vi bidra til å utarbeide en helhetlig og offensiv klimapolitikk for kommunen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Så vil jeg si noe om E16. Jeg synes ikke det er riktig å stille meg eller andre i Nes til ansvar for at det er fattet et nasjonalt vedtak om utbygging av E16 (og de negative konsekvensene det vil få fra et klimamessig perspektiv). Det jeg imidlertid vet er at en fullført E-16 gjennom Nes til Skarnes blant annet vil (1) øke trafikksikkerheten gjennom kommunen, og da særlig i Vormsund-Oppaker-området, (2) gi bedre vilkår for næringslivet og pendlere som er avhengig av å bruke E-16 gjennom hele eller deler av Nes, og (3) løse båndleggingsutfordringene for en rekke innbyggere (som har fått livene sine satt på vent så alt for alt for lenge).

Hverken jeg eller Nes Høyre har tatt til orde for den største og breieste motorveien gjennom Nes. Men vi har vært tydelige på at veien må fullføres. Slik situasjonen er nå, og har vært i snart flere tiår, gir ingen mening. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det nærmest er en fallitterklæring at ikke samfunnet, det norske demokratiet, har klart å finne en helhetlig løsning for og fullført denne veistrekningen. I den forbindelse synes jeg også det er noe underlig at du, Bjerke, berømmer Senterpartiet, som sammen med Arbeiderpartiet gikk inn for en trinnvis (eller retningsløs) utbygging av veien.

Jeg håper dette gir deg en større forståelse for hva vi i Nes Høyre tenker om klima Bjerke. Fortsett gjerne det gode arbeidet med å utfordre oss i lokalpolitikken på dette!

PS: Hvis du ønsker en prat, er det bare å slå på tråden eller komme bort hvis du ser meg gata – jeg er tilgjengelig!

Mvh Nes Høyre v/Harald Johansen, Mona Milde og Markus Wiederstrøm