BEFARING: Høsten 2019 var Nes Eldreråd på befaring på Stange, som Gunnar Kongsrud (t.h.) viser til. De andre på bildet er fra v. Tore Lund, Erik Nærby, Odd Istad og Gunnar Kongsrud. LHL Nes fastslår at det haster med omsorgsboliger men ikke for enhver pris. Foto: Jan Erik Hæhre

Det haster med omsorgsboliger, men ikke for enhver pris

LHL Nes har i flere år hatt et visst samarbeide med Nes Pensjonistforening og Østre Nes Arbeiderlag når det gjelder omsorgsboliger / bokollektiv med fellesrom og heldøgns pleie og omsorg. Vi har sendt høringsuttalelser og innspill gjennom Nes Eldreråd.

Det har gjennom disse årene vært to konsulentselskaper inne som har avgitt sine rapporter til kommunen. Det første var Asplan Viak som dannet underlag for vår første høringsuttalelse. Vi har hele tiden hatt fokus på grusbanen som det klart beste alternativet til å bygge omsorgsboliger / bokollektiv for eldre og syke som ønsker tilrettelagt bolig og hvor det å bo hjemme ikke lenger er mulig eller forsvarlig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi har også foreslått å bygge boliger for rus på Gorolund, og omsorgsboliger for demente på Runni slik at også demente på sykehjemmet kan flyttes til Runni. Det vil frigjøre plass på sykehjemmet slik at en evt. utvidelse av sykehjemmet foreløpig ikke er aktuelt.

Et annet konsulentselskap har avgitt sin rapport på hvordan Grusbanen kan utvikles. Det var et interessant forslag med ideer hentet fra Carpe Diem i Bærum hvor hele prosjektet knyttes mot sykehjemmet.

Eldrerådet og enkelte politikere og ansatte i administrasjonen har vært på studieturer til nabokommunen Eidskog, Vallset, Stange og Carpe Diem i Bærum. Dette for å se hvordan kommuner som har lykkes med eldreomsorgen og boliger har lykkes.

Så langt er det allerede har skjedd positive ting. Boliger for mennesker med adferdsvansker ( HVPU) er bygget i Gjerderudvegen, og omsorgsboliger for rus er bygget på Gorolund. Tanken om å bygge seksjonerte omsorgsboliger for demente er jo også hva vi har foreslått. Så langt er vi fornøyd.

Så er planene om bygging av omsorgsboliger på Runni blitt en «het potet» i nyhetsbilde i Raumnes for tiden, og det med god grunn.

LHL Nes hadde årsmøte 20. februar, og etter årsmøte hadde vi et medlemsmøte for å diskutere de siste dagers presseoppslag. Det var enighet om at hele prosjektet har fått en vanskelig og uheldig start.

For det første er det jo helt utrolig at det kun finnes én interessent, og det sies at denne ikke er en entrepenør, men mer et konsulentselskap. LHL Nes er veldig bekymret over de priser som er oppgitt. Vi er også bekymret over at omsorgsboliger for demente er tenkt integrert i et eller flere bygg hvor det også skal være vanlige leiligheter for familier. Dette er vi sterkt i mot til tross for at Husbanken ønsker slike løsninger. Hele prosjektet har tydeligvis vært for komplisert, og det kan være en naturlig årsak til at andre interesserte utbyggere har hoppet av eller blitt kasta ut. Når konkurransen uteblir, kan prisene fort drives til helt uakseptable høyder. Det kan ikke bygges til kostnader som gjør at det blir for dyrt for folk å kjøpe / leie seg inn. En høy investeringskostnad pluss deretter høye driftskostnad gjør hele prosjektet uforsvarlig.

Vi mener på lik linje som Pål Anders Johnsen skriver i sitt innlegg i Raumnes at prosjektet bør deles opp i 2-3 separate mindre prosjekter, og at dette kan lokke flere til å komme på banen og gi konkurranse. Vi støtter selvsagt også Jan Bråthens uttalelse om at oppgitte priser ligger alt for høyt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi velger selvsagt å lytte til lokale fagfolk.

Det å finne muligheter for å bygge omsorgsleiligheter i eksisterende tomme næringsbygg ser vi som totalt forkastelig, og virker vel mere som en febrilsk handling for å komme i gang med noe.

Det haster med omsorgsboliger, men ikke for enhver pris.

Konklusjon:

• Bygg boliger for demente i eget bygg på Runni.

• Blokker med familieleiligheter må utvikles som et eget prosjekt.

• Prosjekter og bygg omsorgsboliger / bokollektiv for eldre med heldøgns omsorg og pleie og fellesareal på grusbanen, gjerne med utgangspunkt i siste konsulentselskap sine skisser og ideer.

Gunnar Kongsrud

Artikkelen fortsetter under annonsen.

på vegne av LHL Nes