RESTAURANT: Landskapsarkitekt Øyvind B. Larsen lagde for et par år siden på eget initiativ noen spennende skisser for bryggeområdet på Årnes. Larsen peker i denne kronikken på hvor viktig området ved elva er for bygdesenteret og innbyggerne. Foto: Øyvind B. Larsen

Det gode liv der elvene møtes

Man bør heller ha fokus på å gjøre den planlagte, og vel overveide utviklingen av Årnes så bra som mulig, og ikke la store og sterke utbyggere ta for seg av våre sårt tiltrengte friområder, skriver landskapsarkitekt Øyvind B. Larsen i denne kronikken.

Årnes brygge er og har i all tid vært et viktig område for Årnes. Masse historie og variert bruk langt tilbake i tid. Og i vår tid er dette et sted der vi skal bygge videre på vår identitet, og skape et offentlig friområde med masse aktivitet og knytte dette opp mot Årnes sentrum.

Det skal være vår inngangsport, førsteinntrykk for nye besøkende og et samlingspunkt hele året for bygdas befolkning med aktiviteter og arrangementer.

Asplan Viak leverte for noen år siden en analyse i forbindelse med Kommunedelplanarbeidet i Nes kommune. «Analyse av fortetting- og transformasjonspotensiale i Årnes» het denne og ligger på Nes Kommunes hjemmeside.

Dette var en grundig og spennende analyse som inviterte oss til å myse inn i fremtiden og se hva Årnes sentrum kunne utvikle seg til å bli.

SERVERING: Slik ser Øyvind B. Larsen for seg en bruk av det gamle brukaret. Foto: Øyvind B. Larsen

Mange kontroversielle tanker og debatter kom i ettertid i forhold til byggehøyder og bygningsvolumer. Men dette var kvalifiserte analyser og realistiske utbyggingsmuligheter gjort av eksperter på by- og stedsutvikling. Parkområde og Glommabredden nord for Årnesbrua; også kalt Årnes Brygge og Elveparken, er ikke nevnt i denne rapporten å ha utbyggingspotensiale.

Ikke overraskende.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Området er for viktig for identiteten til bygda.

Stedet er hellig for Årnes.

Området syd for Årnesbrua er allerede utbygget, og føles på grunn av dette privat/semi-privat. Parkområdet her brukes lite av turgåere og merkelig nok heller ikke så mye av dem som faktisk bor der.

For dette området anbefalte analysen:

«Det oppføres boligblokker i fire etasjer langs Glomma i dag og dette er en etablert skala i området. Potensialet for økt utnyttelse i området bør utløses ved å bygge tettere og mer urbane boligstrukturer fremfor å utfordre byggehøydene langs Glomma».

En annen anledning der det ble sett på potensiale for utvikling av Årnes sentrum var en workshop som ble arrangert med og hos Snøhetta rundt samme tid. Der møttes kommunen, politikere, utbyggere og grunneiere til en hel dag for uformell idémyldring. Rapport fra denne workshopen ligger også på Nes kommunes hjemmeside: «Rapport konseptworkshop Årnes sentrum».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Etter denne workshopen var én ting i hvert fall helt klar:

VIKTIG: Koblingen til elva er viktig for alle grupper, påpeker Øyvind B. Larsen i kornikken. Foto: Øyvind B. Larsen

«Glomma og vannet.

Koblingen til elva er viktig for alle gruppene. Det gjelder både utad når man ankommer Årnes og at Elveparken må styrkes og legges bedre til rette for aktiviteter, rekreasjon, mangfold og servering. Glomma kommer også opp som et viktig naturområde og i den forbindelse nevnes også bedre kobling til annen natur og skog som omkranser Årnes sentrum».

Alle konsept utviklet denne dagen hadde elementer av Glomma, rekreasjon og aktivitet rundt elva og naturen. Den er en del av vår identitet, og den er allmenn tilgjengelig og nært koblet til vårt bygdesentrum både fysisk, mentalt og visuelt.

Men hvor ble det av alt dette i prosesser med boligutbyggere og motorveg?

Kommunedelplanen ble etter dette ferdigstilt og vedtatt av politikerne i 2019. Det ligger mye planlegging og kompetanse bak en slik plan, og dette må politikerne ha med seg hver gang de får en ny utbyggingssak på bordet, og vurdere hvordan disse harmonerer med den vedtatte utviklingen av Årnes sentrum. En slik plan forplikter, og det er politikernes ansvar å følge opp de planene som de selv har vedtatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Man bør heller ha fokus på å gjøre den planlagte, og vel overveide utviklingen av Årnes så bra som mulig, og ikke la store og sterke utbyggere ta for seg av våre sårt tiltrengte friområder. Disse må vi verne om uten kompromiss og dispensasjoner.

Aktiviteter foreslått av kommunen og av mulighetsstudie til Snøhetta for Årnes Brygge/Elveparken skal ikke på død og liv bare presses inn i område. Det må skapes en helhet med bedre kobling til Årnes sentrum ved undergangen og videre nordover til Elevestien og Høieparken. Å flytte skatepark fra den foreslåtte plasseringen i mulighetstudie vil forringe denne forbindelsen til Årnes sentrum, der det heller bør plasseres en samlende Elveplass som naturlig går over i et amfi ned mot Glomma for konserter og forestillinger.

REKREASJON: Området langs elva skal være et viktig rekreasjonsområde. Foto: Øyvind B. Larsen

Aktiviteter av god kvalitet for alle aldre åpent hele døgnet hele uka er essensielt. Lekeplass med utfordringer for barn og ungdom, gressplen for ballspill og picnic, badeplass, solplatting, grillplass og skatepark. Dette må være universelt utformet og lett tilgjengelig for alle.

Vi må ha en fortsatt fungerende marina og båtslipp. Parkering for reisende med bil, og som undoms-kommunestyre foreslo bør det også tilrettelegges for elbillading.

Elvekongen og annen fremtidig båttrafikk og gjestekai må tilrettelegges for, da dette kan bli en viktig forbindelse til parken og Årnes sentrum via båt fra omegn.

Etterlengtet variert servering med lokalmat vi kan være stolt av og offentlige toaletter.

Alt dette trenger transporttilgang både med varelevering og personbil. Og det krever plass – som vi har i dette område.

Her er det mye potensiale for utvikling av et unikt område, både for innbyggere og besøkende som vil gagne oss alle! Dette må vi ikke gi slipp på.

Og husk at under ‘Vår Visjon’ på kommunens hjemmeside står det:

«Det gode liv der elvene møtes» uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon. Ansatte og folkevalgte har et felles ansvar for fortid, nåtid og framtid.

KRONIKK: Landskapsarkitekt Øyvind B. Larsen. Foto: Privat

Øyvind B. Larsen