ORDFØRERKANDIDAT: Simen Roterud er ordførerkandidaten til Nes Sp ved høstens valg. Foto: Amanda Tandberg

Den grønne og sunne kulturkommunen

«Nes SP har alltid tenkt langsiktig i sine planer, og tenker nå å bygge videre på sin plan Nes i 2035: Den grønne og sunne kulturkommunen», skriver Simen Roterud i dette leserinnlegget.

Nes Sp har lagt gode fire år bak seg i posisjon i Nes kommune der vi har hatt en god samarbeidsplattform sammen med Nes Ap. Nå nærmer det seg valg og vi har fått på plass en god, og representativ kandidatliste, da vi er et parti som tenker på hele bygda, og folk i alle aldre.

Nes Sp har alltid tenkt langsiktig i sine planer, og tenker nå å bygge videre på sin plan Nes i 2035: Den grønne og sunne kulturkommunen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nes er en god kommune å bo i. Med gode skole- og barnehagetilbud, idrettsaktiviteter, natur- og kulturopplevelser og økende mangfold av arbeidsplasser, er det mange som ønsker å bo i Nes. Bevisst utbyggingspolitikk har sikret nye innbyggere til alle deler av bygda, innbyggere som valgte Nes nettopp på grunn av godt oppvekstmiljø i et av landets største matfat og fineste rekreasjonsområde.

Nes er en av de mest energieffektive kommuner i Norge. God planlegging har lagt til rette for lav-energisamfunnet der både innbyggere og næringsliv har levelige kår på tross av økte energikostnader. Senterpartiet har vært nytenker og pådriver for mindre ressurskrevende arbeidsliv, matproduksjon og fritidsaktiviteter. Nær-kontorer har gitt mange pendlere mulighet for å utføre sitt arbeid lokalt og dermed få en enklere hverdag. Mindre reisetid har gitt større mulighet for å delta i frivillig arbeid, i lag og foreninger. Redusert transportbehov har gitt mindre klimagassutslipp; Nes kommune er klimapositiv i den forstand at skog- og jordbruksvekster tar opp langt mer CO₂ enn det innbyggere og næringsvirksomhet slipper ut.

Grønne næringer som bioenergiproduksjon, småskala reiseliv og lokal matproduksjon har gitt verdiskapning og større aktivitet i Nes. Flere husdyrbruk har gitt økt sysselsetting og mindre bruk av kostbar kunstgjødsel. Kurs- og konferanseaktivitet, særlig knyttet til grønn sektor har gitt mange arbeidsplasser. Samarbeid med høyteknologiklynger som Kunnskapsbyen Lillestrøm og UMB har gitt flere arbeidsplasser også for de med høyere utdanning. En rekke bedrifter innen elektronisk tjenesteproduksjon har sitt sete i Nes.

Frivillige organisasjoner er sentrale i velfungerende lokalsamfunn. I nært samarbeid med offentlige myndigheter, bidrar lag og foreninger til å aktivisere og engasjere innbyggere i alle aldre. Gode idrettsanlegg og tilrettelagte friluftsaktiviteter bidrar til god folkehelse og aktive og inkluderende lokalsamfunn. Et rikt og mangfoldig kulturliv engasjerer både unge og eldre.

God drift og økonomistyring har gjort Nes i stand til å vedlikeholde kommunale bygninger og veier i hele kommunen. God økonomi har også gitt rom for økt støtte til idrettslag, kultur- og andre foreninger. Omfattende vedlikehold av kommunale veier og bygninger, og har gitt mulighet til å bygge nye skoler, og barnehager i bygda.

Nes Senterparti vil arbeide for å realisere denne visjonen gjennom aktivt politisk arbeid nasjonalt og regionalt i samarbeid med alle gode krefter i Nes.

Simen Roterud

Varaordfører og ordførerkandidat, Nes Sp