annonse

Østgård, Bodding, Togstad og Røa får bredbånd innen 2021

Prosjektleder
Prosjektleder: Jan Roar Eilertsen (stående) leder bredbåndprosjektet. ved bordet sitter (fra venstre) rådmann Johnny Pedersen, Kjell Jevne (H) og Odd Hagen (KrF). (Foto: John Arne Paulsen)

Bredbåndutbyggingen i fire valgte områder i Nes skal gjøres unna innen 2021.

John Arne Paulsen

Nes kommunes prosjektleder, Jan Roar Eilertsen, har sendt et akseptskjema til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Skjemaet er en bekreftelse på at Nes kommune vil benytte seg av tilskuddet på 5 millioner kroner til bredbåndsutbygging i områdene Østgård, Bodding, Togstad og Røa i Nes.

Utbyggingen vil koste mer enn de 5 millioner kronene som kommunen har fått i Nkom-støtte. Rådmannen anslår en foreløpig nettokostnad for kommunen på 6 millioner kroner fram til 2020.

I løpet av tre år

Politikerne har vedtatt at fire millioner kroner avsettes til prosjektet i Økonomiplanen for 2018.

Eilertsen forteller at det legges opp til at utbyggingen i de fire spesifikke områdene skal gjøres unna i løpet av rundt tre år.

- I rådmannens forslag til økonomiplan er det foreslått en utbyggingstakt slik at master for mobilt brebånd skal stå ferdig i 2020, sier Eilertsen.

Etableringskostnadene skal dekkes gjennom tilskudd og av operatørene som involverer seg i prosjektet. Det skal inngås avtaler med operatørene, noe som igjen sikrer at de forplikter seg med bidrag ved å dekke kostnader til sitt utstyr.

Nå jobbes det med valg av modell for utbygging og drift.

Som vilkår for utbetaling av tilskuddet på 5 millioner kroner har Nkom satt at medfølgende forpliktelser skal være akseptert av ledelsen i kommunen.

Prosjektet må publiseres på Doffin. Utlysningen må være teknologinøytral. Det vil si at tekniske løsninger ikke skal være valgt på forhånd.

Rapporteringsrutiner

Nkom betaler tilskuddet i sin helhet. Når kontrakten for prosjektet er fullført, skal kommunen melde fra til Nkom at prosjektet er ferdig. I denne meldingen skal det blant annet framkomme hvor mange husstander som har fått ny, eller forbedret bredbåndsdekning, hvilken teknisk løsning som er valgt, og kapasitetstilbud til sluttbruker. Nkom er naturlig nok opptatt av at midlene skal gi forventede resultater.

- Dersom vilkårene misligholdes, eller tilskuddet ikke brukes i samsvar med vilkårene, skal tilskuddet tilbakebetales, opplyser Einar Lunde, avdelingsdirektør i Nkom.