annonse

- Nes kommune er godt nok rustet til å stå alene

Kommunestyret i dag
Kommunestyret i dag: Etter et gruppeledermøte vedtok flertallet i Nes kommunestyre at Nes bør fortsette som egen kommune. (Foto: John Arne Paulsen)

Kommunestyret tok i dag stilling til hvordan Nes skal forholde seg til sammenslåing av kommuner.

John Arne Paulsen

Et forslag levert av posisjonen (Nes Ap, SV og Sp) høstet 21 stemmer og dermed flertall i dagens kommunestyremøte. Forslaget er i realiteten det samme som ble vedtatt i formannskapet, men med en begrunnelse. Konklusjonen er at Nes er godt nok rustet til å fortsette som egen kommune.

Her er begrunnelsen i sin helhet:

«Utredningen «Nes kommune i Akershus, Kommunereformen 2014-2014, kommunens status» med en oversikt over hva rådmannen mener er kommunens sterke og svake sider, viser at kommunen er robust på flere områder, og ivaretar nåværende oppgaver på en kostnadseffektiv måte.

Et grunnlagsnotat utarbeidet av rådmennene i ØRU-kommunene som belyser fordeler og ulemper ved en eventuell dannelse av en stor kommune på Øvre Romerike, konkluderer også med at samtlige kommuner på Øvre Romerike vil ivareta tjenesterollen godt også i framtida, selv om de fortsetter som seks kommuner.

Selv om Nes er robust på flere områder, mener rådmannen at det er en viss risiko knyttet til alternativet å forbli egen kommune. Blant annet fordi det er usikkerhet rundt kommunenes framtidige oppgaver og økonomi. Regjeringen har varslet endringer i inntektssystemet i 2017. Det er også varslet en lovproposisjon til Stortinget om nye oppgaver til kommunene våren 2017. Kommunestyret mener at denne usikkerheten taler for å ikke vedta kommunesammenslåing nå.

Nes har en kommunestørrelse og beliggenhet som gjør kommunen godt rustet til å fortsette som selvstendig kommune.

Kommunestyret har nettopp vedtatt en arealplan som ivaretar Nes kommunes særpreg. Det er også vedtatt en samfunnsdel med handlingsprogram, som på en god måte legger til rette for videreutvikling av Nes som en god oppvekst- og bokommune, med et sterkt kommunesentrum og et desentralisert bomønster. Handlingsprogrammet framhever også viktigheten av å ivareta matjord, kulturlandskap og biologisk mangfold for omdømmebyggingen av Nes som en grønn bo-, næring- og vekstkommune. Kommunestyret mener at dette blir best ivaretatt ved at vi fortsetter som egen kommune.

Hensynet til lokaldemokrati, herunder de folkevalgtes mulighet til å ivareta sine oppgaver og sitt ansvar, er også en vesentlig årsak til at Nes bør bestå som egen kommune.

Ut fra ovenstående, inkludert de to utredningene som er nevnt innledningsvis, anser kommunestyret at det er tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å konkludere med at Nes bør fortsette som egen kommune.»

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.