annonse

Medlem av justiskomiteen synes det er greit at gruppen Barnas Trygghet går «langt over streken» i jakten på pedofile

Ja til å ta loven i egne hender?
Ja til å ta loven i egne hender?: Liv Gustavsen (Frp) er va­ra­med­lem i jus­tis­ko­mi­te­en på Stor­tin­get. Nes­bu­en støt­ter ar­bei­det til grup­pen Bar­nas Trygg­het, en grup­pe som bru­ker me­to­der som er lov­stri­di­ge. (Foto: Thomas Fri­gård)
Kon­fron­te­rer
Kon­fron­te­rer: Gruppen Bar­nas Trygg­het jak­ter på pe­do­fi­le på net­tet, og de leg­ger ut kon­fron­ta­sjo­ner med an­tatt pe­do­fi­le på net­tet. Skjerm­dump Face­book (Foto: )
Støt­te
Støt­te: Liv Gustavsen sy­nes det er greit at Bar­nas Trygg­het «går langt over gren­sen» i jak­ten på pe­do­fi­le. Skjerm­dump Face­book (Foto: )
Kri­tisk
Kri­tisk: Le­der for sek­su­al­for­bry­tel­ser i Oslo po­li­ti­dis­trikt, Kari-Janne Lid, me­ner at Bar­nas Trygg­het be­nyt­ter straff­ba­re me­to­der i sin kamp mot pe­do­fi­le. (Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix)

Med­lem av Stortingets jus­tis­ko­mi­té, Liv Gustavsen (Frp), støt­ter grup­pen «Bar­nas Trygg­het». Personer i gruppen er dømt for å bru­ke lov­stri­di­ge me­to­der.

  • Thomas Fri­gård

– Or­ga­ni­sa­sjo­nen «Bar­nas Trygghet» får gjer­ne gå langt over stre­ken for min del for å stoppe dis­se men­ne­ne med den­ne dia­gno­sen som hel­ler mot gal­skap, skri­ver Liv Gustavsen i et inn­legg på Face­book.

– Halv­gam­le pe­do­fi­le menn

Bar­nas Trygg­het er en grup­pe dre­vet av pri­vat­per­so­ner, og for­må­let er å av­slø­re og kon­fron­te­re men­nes­ker som sø­ker sek­su­ell kon­takt med mind­re­åri­ge på net­tet. Re­pre­sen­tan­te­ne fra Bar­nas Trygg­het be­gir seg ut for å være mind­re­åri­ge og chat­ter med per­so­ner på net­tet og av­ta­ler mø­ter. Kon­fron­ta­sjo­ne­ne fil­mes og leg­ges ut på for­skjel­li­ge nett­ste­der. Gruppen er kri­ti­sert for å ta lo­ven i egne hen­der i jak­ten på å eks­po­ne­re pe­do­fi­le, og grup­pas grunn­leg­ger er dømt til 75 da­gers fengsel for bruk av lov­stri­di­ge me­to­der. Gustavsen heier på grup­pa.

– Egent­lig er jeg sterkt imot at and­re enn på­ta­le­myn­dig­he­ten tar ak­sjon. Men når det kom­mer til slik gal­skap som halv­gam­le nors­ke pe­do­fi­le menn ut­set­ter nai­ve unge jen­ter for, ja da er min mot­stand veik, skri­ver Gustavsen.

«Bar­nas Trygg­het» kon­fron­ter­te i star­ten av feb­ruar en mann i 50-åre­ne på Ski i Akershus. Ifølge «Bar­nas Trygg­het» had­de man­nen av­talt å møte en fik­tiv jen­te som var 13 år for å kjøpe sek­su­el­le tje­nes­ter av hen­ne. Kon­fron­ta­sjo­nen er lagt ut på so­si­a­le me­di­er, og Gustavsen ro­ser grup­pen for å være ak­tiv i Akershus.

– Jeg heier på or­ga­ni­sa­sjo­nen Bar­nas Trygg­het her i et inn­legg hvor de trår til i mitt fyl­ke i Ski i Akershus, skri­ver hun.

Bør sam­ar­bei­de

Po­li­ti­et har ad­vart mot de me­to­de­ne som «Bar­nas Trygg­het» be­nyt­ter seg av, og le­der for sek­su­al­for­bry­tel­ser i Oslo po­li­ti­dis­trikt, Kari-Jan­ne Lid, har til NRK ut­talt at fram­gangs­må­ten grup­pa har brukt er straff­bar. Po­li­ti­et har også vist til at man­ge av men­ne­ne som har blitt fil­met og se­ne­re på­gre­pet av po­li­ti­et ikke har gjort be­vi­se­li­ge straff­ba­re hand­lin­ger, og at sa­ke­ne der­med har blitt hen­lagt. Grup­pa har imidlertid til NRK ut­talt at de be­teg­ner pub­li­se­rin­gen av bil­der og fil­mer av men­ne­ne og en even­tu­ell identifisering som en del av straf­fen for den kon­tak­ten de tar med mind­re­åri­ge. Gustavsen er sterkt engasjert i denne saken, og hun har vært i kontakt med Kripos.

– At det fin­nes en rek­ke men­nes­ker som øns­ker sek­su­ell kon­takt med mind­re­åri­ge og barn er et al­vor­lig pro­blem, og som med­lem av jus­tis­ko­mi­te­en me­ner jeg at vi må ta i bruk alle de res­sur­se­ne vi har til­gjen­ge­lig i kam­pen for å stoppe det­te, og «Bar­nas Trygg­het» gjør en vik­tig og god jobb, og de sam­ler god do­ku­men­ta­sjon i sine sa­ker som po­li­ti­et kan dra nyt­te av. Jeg me­ner po­li­ti­et bør sam­ar­bei­de med sli­ke grup­per, sier Gustavsen.

Får lov til å anholde

– Du ak­sep­te­rer at en slik grup­pe skal kun­ne gå «langt over stre­ken». Hva me­ner du med det­te?

– Jeg me­ner at de skal hol­de seg in­nen­for lo­ven, sier Gustavsen.

– Hvor langt kan de gå?

– Jeg me­ner at de kan anholde per­so­ne­ne, kon­fron­te­re dem, og hol­de dem til po­li­ti­et kom­mer, sier Gustavsen.

Utover lovens ramme

– De har vel ikke lov til å hol­de på noen?

– Nei, men det sy­nes jeg de kan få gjø­re, sier Gustavsen.

Hun viser til at hun er glad for at at justisminister Sylvi Listhaug (Frp) våger å belyse de utfordringene samfunnet har i forbindelse med overgrep mot barn. Ministeren har tidligere definert pedofile overgripere som «monstre». Gustavsen betegner pedofili som en diagnose og galskap.

– Du be­teg­ner per­so­ne­ne som blir kon­fron­tert som halv­gam­le nors­ke pe­do­fi­le menn, og vi­ser til at det er en dia­gno­se og gal­skap?

– Å ten­ne sek­su­elt på små barn vil jeg de­fi­ne­re som gal­skap og en dia­gno­se, sier Gustavsen.

thomas@raumnes.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.