annonse

Leter etter noe varig som kan overta for kommunalsjef Nordal

Slut­ter
Slut­ter: Eli­sa­beth Nordal har for and­re gang sagt opp sin stil­ling som kom­mu­nal­sjef for hel­se og vel­ferd. Hun har fort­satt ikke rø­pet hva som er år­sa­ken til at hun slut­ter i Nes. (Foto: Thomas Fri­gård)

For and­re gang på fire må­ne­der har kom­mu­nal­sjef for hel­se og vel­ferd, Eli­sa­beth Nordal, sagt opp.

  • Thomas Fri­gård

År­nes

– Vi skul­le gjer­ne hatt med Eli­sa­beth vi­de­re, men det lig­ger in­gen dra­ma­tikk i hen­nes opp­si­gel­se, sier konstituert råd­mann In­gar Døh­len.

Blir ska­de­li­den­de

Kom­mu­nal­sje­fen kom fra en liknende stil­ling i by­del Stov­ner i Oslo i sep­tem­ber i fjor, men al­le­re­de et­ter to må­ne­der sa Nordal opp sin stil­ling grun­net sam­ar­beids­pro­ble­mer med tid­li­ge­re råd­mann John­ny Pedersen. Det­te re­sul­ter­te i at samt­li­ge virk­som­hets­le­de­re i hel­se og velferdsetaten send­te en be­kym­rings­mel­ding til ord­fø­re­ren. De ba ordføreren om å ta grep for å beholde Nordal, for­di eta­ten sårt treng­te sta­bil le­del­se og kon­ti­nui­tet.

– Vi ser at alle en­he­ter er blitt ska­de­li­den­de på grunn av usta­bil le­del­se på kom­mu­nal­sjef­nivå. Fle­re øns­ker ikke å stå i det­te len­ger, het det i be­kym­rings­mel­din­gen.

Gle­det seg

Da kom­mu­nal­sjef Eli­sa­bet Frøy­land også vars­let sin fra­tre­del­se grun­net sam­ar­beids­pro­ble­mer med råd­man­nen, valg­te råd­man­nen å trek­ke seg. Nordal trakk der­et­ter sin opp­si­gel­se.

– Nå opp­le­ver jeg at alle i le­der­grup­pa øns­ker å de­fi­ne­re opp­dra­get på nytt, og vi gle­der oss til å sta­ke ut en ny kurs, sier Eli­sa­beth Nordal.

Tren­ger kon­ti­nui­tet

Fire må­ne­der se­ne­re har hun på nytt valgt å si opp. Kon­sti­tuert råd­mann, In­gar Døh­len, skul­le helst hatt med seg Nordal vi­de­re i Nes kom­mu­ne, men ser in­gen dra­ma­tikk i at hun nå har sagt opp sin stil­ling.

– Hun fikk en mu­lig­het hun øns­ket å gripe, og det må vi re­spek­te­re. Nå set­ter vi i gang jak­ten på hen­nes er­stat­ter, og vi le­ter et­ter en per­son som kan være i stil­lin­gen i fle­re år. Det har vært en del ut­ford­rin­ger i den­ne sek­to­ren de sis­te åre­ne, og nå tren­ger vi kon­ti­nui­tet, sier Døhlen.

Den kon­kre­te år­sa­ken til at Nordal har valgt å for­la­te sin stil­ling i Nes øns­ker ikke råd­man­nen å ut­ta­le seg om.

– Det øns­ker jeg ikke å kom­men­te­re, og det får være opp til Eli­sa­beth å even­tu­elt si noe om det­te, sier Døh­len.

Ly­ser ut stil­lin­gen

Det på­går en stor om­stil­lings­pro­sess i hel­se og velferd, og det­te ar­bei­det skal re­sul­te­re i en ny or­ga­ni­se­ring i lø­pet av vå­ren. Nordal vil slutt­fø­re det­te ar­bei­det før hun fra­trer stil­lin­gen, men Døh­len vi­ser til at han nå vil gå ak­tivt inn i den­ne pro­ses­sen.

– jeg vil nå gå mer di­rek­te inn i den­ne pro­ses­sen for å være en bro­byg­ger et­ter at Eli­sa­beth slut­ter, sier Døh­len.

Kom­mu­nen vil i lø­pet av en uke el­ler to lyse ut kom­mu­nal­sjef­stil­lin­gen, og må­let er at de skal få på plass en le­der som blir i stil­lin­gen over tid.

– Det blir en spen­nen­de pro­sess, og ut­lys­nin­gen vil bli fore­tatt i lø­pet av kort tid, sier Døh­len.

Til­ba­ke­skritt

De åtte virk­som­hets­le­der­ne i hel­se og vel­ferds­eta­ten ut­tal­te i sin bekymringsmelding før jul at ut­skift­nin­ger i le­del­sen ikke bare gir ring­virk­nin­ger som ram­mer eta­tens omstillings- og ut­vik­lings­ar­beid og pro­ses­ser som kre­ver kon­ti­nui­tet, men det ram­mer også ar­beids­mil­jø­et.

– Vår opp­fat­ning er at vi er i ferd med å mis­te en kom­mu­nal­sjef som har inn­sikt, in­te­gri­tet og ikke minst god over­sikt over våre kom­mu­nal­om­rå­der. Det vil bli et stort til­ba­ke­skritt om vi skal mis­te hen­ne, skrev virk­som­hets­le­de­ren til ord­fø­re­ren før jul i fjor.

Raumnes har gjen­tat­te gan­ger for­søkt å kom­me i kon­takt med Eli­sa­beth Nordal, men hun har ikke svart på ver­ken te­le­fon el­ler sms.

thomas@raumnes.no