annonse

Innsigelse fra Fylkesmannen skaper trøbbel for skole på Neskollen

Kritisk
Kritisk: Planene om å etablere en internasjonal skole ved siden av Nes Arena på Neskollen har fått en mektig utfordring. Fylkesmannen har levert innsigelse mot etableringen av skolen. (Foto: Jan Espen Mathisen)

Først mente Fylkesmannen at den internasjonale skolen på Neskollen burde etab-leres et annet sted. Nå har Fylkesmannen fremmet en formell innsigelse mot planen. Det betyr kraftig trøbbel for hele prosjektet.

Thomas Frigård

Neskollen

- Fylkesmannen mener at planforslaget er vesentlig i strid med nasjonale og regionale mål for areal og transport. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til planforslaget, skriver Fylkesmannen i sin innsigelse.

Kommunen har satt i gang en endring av reguleringsplanen for sentrumsområdet på Neskollen for å legge til rette for å bygge Romerike International School. Først uttalte Fylkesmannen og Ruter at de mente at skolen er i strid med nasjonale føringer. Nå har Fylkesmannen tatt et skritt videre. Han har fremmet innsigelse mot hele planforslaget. Fylkesmannen viser til at Årnes er et prioritert vekstområde i Nes, og at målet er at 80 prosent av bolig- og arbeidsveksten skal foregå her.

- Neskollen er ikke definert som prioritert vekstområde. En utvikling utenfor Årnes må følge prinsippene i regional plan. Vi mener at planforslaget er vesentlig i strid med retningslinjene, skriver Fylkesmannen.

Bedre plassering på Årnes

I regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus sier retningslinjene at i områder utenfor de prioriterte vekstområdene skal utviklingen begrenses til det som er tilstrekkelig for å sikre gode bomiljøer, og at det bør legges til rette for en utvikling som bygger opp under kollektivtransport, sykkel og gange.

- En plassering av en skole som foreslått på Neskollen, som ligger rett ved E16 (Fylkesmannen har skrevet E6 red.anm.), og som skal henvende seg til hele Øvre Romerike, vil bli svært bilbasert både for ansatte og elever, skriver Fylkesmannen i innsigelsen.

Fylkesmannen mener at dette tiltaket ikke kan falle inn under det man definerer som vedlikeholdsvekst for Neskollen, og det pekes på at planforslaget strider mot nasjonale føringer som sier at det skal legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Fylkesmannen mener at en bedre plassering for skolen ville vært i bygdesenteret.

- En bedre plassering av en internasjonal skole vil være en plassering på Årnes eller et annet sentralt knutepunkt på Øvre Romerike, skriver Fylkesmannen.

Savner argumenter

Fylkesmannen viser til at kommunen i sitt planforslag ikke har vurdert planen opp mot de nasjonale og regionale retningslinjene, og det vises til at det mangler argumenter for hvorfor det er så viktig at skolen plasseres nettopp på Neskollen.

- Kommunen har ikke synliggjort argumenter for hvorfor en internasjonal skole er av stor lokal betydning for kommunen eller for hvorfor en slik skole bør plasseres på Neskollen. Vi mener derfor at nasjonale og regionale føringer må gå foran lokale hensyn i denne saken, skriver Fylkesmannen.

Fylkeskommunen kritisk

Prosjektet må nå nøytralisere en innsigelse fra overordnet myndighet, og i tillegg til dette har både Ruter og Akershus fylkeskommune vært kritiske til etableringen av denne skolen på Neskollen. Fylkeskommunen er enig med Fylkesmannen om at det prioriterte utviklingsområdet i Nes er Årnes, og viser til et Neskollen ikke er et prioritert utviklingsområde.

- Vi vurderer ikke Neskollen som en egnet lokalisering for en skole med elevgrunnlag fra hele Øvre Romerike, skriver fylkeskommunen.

Beste lokalisering

Arkitekten til Romerike International School, Romerike Arkitekter, mener at Fylkesmannens innsigelse kommer lovlig sent i prosessen, og det vises til et kollektivnettet er godt utbygget på Neskollen.

- En lokalisering på Årnes ville ikke gitt et bedre regionalt kollektivtilbud for Øvre Romerike, skriver Romerike Arkitekter.

Arkitekten viser også til at Neskollen er det største boligfeltet i Nes kommune, og at det er det mest optimale lokaliseringen av skolen ut ifra kollektivtransport-tilbudet.

- Lokalisering på Årnes ville gitt lengre reisetid for nesten alle elever, og det er ikke ledige tomter, skriver arkitekten.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.