annonse

Idrettsfagelevene vil ha et ord med i laget

Roser idrettsfagtilbudet på begge skolene i Nes
Roser idrettsfagtilbudet på begge skolene i Nes: Fire 3. klasseelever, fra venstre Preben Gjertsen (Hvam vgs), Michael Siddle (Nes vgs), Oda Fagerli (Hvam vgs) og Nora Dahlbak Jacobsen (Nes vgs) synliggjør sitt syn overfor fylkeskommunen og fylkesrådmannen. (Foto: John Arne Paulsen)

Hva synes elevene selv om at fylkesrådmannen foreslår å legge ned en idrettslinje på videregåendenivå i Nes?

John Arne Paulsen

NES/HVAM

- Ingen har spurt oss om våre synspunkter, og det synes vi er dumt, sier en gruppe idrettsfagelever fra Nes vgs og Hvam vgs. De er skjønt enige om at det absolutt beste er å la begge skolene fortsette sine veletablerte og gode tilbud, og det ønsker de skal komme fram i debatten i større grad.

Vi har snakket med to 3. trinnselever fra hver skole, og de håper og tror at fylkesrådmannen trekker tilbake sitt forslag om redusert tilbud i Nes. De fire er Preben Gjertsen og Oda Fagerli fra Hvam vgs og Michael Siddle og Nora Dahlbak Jacobsen fra Nes vgs.

- Utfyller hverandre

- Vi går siste år på idrettsfaglinja, og jeg kan trygt slå fast på vegne av alle elevene at tilbudet er meget godt på begge skolene, sier Preben.

Han peker blant annet på at de to skolene har såpass forskjellige linjer og har spesialisert seg på så forskjellige retninger at det er veldig viktig at begge består.

Samarbeid

- Hvam og Nes sammen utgjør et meget godt tilbud. De to linjene utfyller hverandre og skolene samarbeider godt, fastslår Preben.

Kvartetten er inne i det avsluttende året på sine skoler. De forteller at elevene blir kjent med hverandre på tvers av skolene.

- Jeg søkte både på Hvam og Nes da jeg startet på idrettsfaglinja, og valget falt på Nes. Jeg trodde i utgangspunktet at det ikke var så godt samarbeid mellom skolene, men det har det vært hele tiden. Forholdet har vært utelukkende positivt, sier Michael.

Bredt og populært

Elevene forteller at skolene også har tilpasset og tilpasser tilbudet ut fra elevenes behov. Sammen skaper de et bredt og populært tilbud.

- På Nes vgs har vi toppidrettstilbud innen fotball, håndball og basket i tillegg til øvrig undervisning. Vi føler at vi får en solid plattform når vi skal gå videre i livet etter endt skolegang her, sier Nora.

- På Hvam vgs kan man velge mellom toppidrett innen golf, fotball og friidrett fra neste skoleår. Det gir et meget godt tilbud totalt sett, sier Preben.

Nedslagsfelt

Elevene viser til at skolene har forskjellige nedslagsfelt.

- Mange på Hvam vgs kommer fra Skedsmo, Ullensaker og Eidsvoll. Nes vgs har også mange elever fra andre områder lenger øst på Romerike, sier Oda.

De fire har merket seg fokuset på transport av elevene. De fastslår at dette er et opphausset tema som har fått for stort fokus.

- Det er ikke mer transport av elevene her hos oss enn det er på andre idrettsfagslinjer på Østlandet, eller i andre deler av landet for øvrig, fastslår elevene.

Et sterkt håp

De har et sterkt håp om at fylkesrådmannen går tilbake på sin innstilling om å legge ned idrettslinja på Hvam.

- Hvis det skulle bli utfallet, vil tilbudet i Nes totalt sett bli halvert. Det ville være svært uheldig både med tanke på blant annet det gode miljøet og den solide kompetansen som er bygget opp, sier Nora.

Preben viser til at fylkeskommunen allerede har investert betydelige midler i Nes Arena, som blir stadig mer brukt av Hvam vgs i undervisningssammenheng.

Gode søkertall

- I tillegg har vi den eneste offentlige golflinja i Norge. Elevtallet vokser på Hvam vgs fra neste skoleår, sier Preben.

- Søkertallene til idrettslinja på Nes vgs har også vært jevnt gode hele tiden, supplerer Michael.

Kompetanse

De understreker at alt ikke må handle om penger, men at også kvalitet og solid opparbeidet kompetanse må veie tungt.

- Det kan definitivt begge skolene i Nes vise til, fastslår elevene.

Ordfører Grete Sjølis siste uttalelse i debatten er at Nes-politikerne vil jobbe for at begge linjene skal opprettholdes, og hun ber om at fylkeskommunen legger til rette for at de to idrettslinjene skal leve side om side, uten å konkurrere om elevene.

Arne-Rune Gjelsvik (Frp) leder fylkeskommunens hovedutvalg for utdanning og kompetanse. Han er enig med elevene.

- Jeg tolker stemningen blant politikerne i mitt og de andre partiene dit hen at også Hvam får beholde linja, sier han til Raumnes.