annonse

- Er redde for å bli langsomt forgiftet

RA201510151029963AR.jpg
Nabo til Esval Miljøpark, Hallkjell Jensen, har levert en kraftig protest mot Holsravina-planene. (Foto: John Arne Paulsen)
RA201510151029963EP_0.jpg
Esval-naboene Irene Hoel og Hallkjell Jensen bor ved Vormas bredd. De fastslår at en gjenfylling av Holsravina vil føre til økt forurensning. (Foto: Jan Espen Mathisen)

Irene Hoel og Hallkjell Jensen protesterer på det kraftigste mot å ta i bruk Holsravina som deponi.

Jan Erik Hæhre

Vormsund

- Vi er faktisk redde for å bli langsomt forgiftet, skriver paret i en høringsuttalelse til kommunens planer for Holsravina.

Holsravina går langs gårdsvegen til Hoel/Jensen, og med det gamle deponiet på den andre siden. Hoel/Jensen har levd med deponiet som nabo i alle år, og slitt med lukt og støvproblemer, samt utslipp i bekken som renner ut ved gården nede mot Vorma.

Økt belastning

Med kommunens planer om å ta i bruk Holsravnia som deponi, vil de, slik de ser det, få en økt belastning. I tillegg vil forurensningene øke ytterligere.

- Det vil føre til at livskvalitet og eiendomsverdi vil minke. Yngre generasjons vilje til å overta driften minker også dersom søknaden blir innvilget, skriver de i uttalelsen, som også er sendt Fylkesmannen.

Hoel/Jensen peker på at etableringen av Esval rundt 1970 var en ulykkelig beslutning, basert på at kommunen eide gården Esval.

- Forurensningen fra deponiet er fortløpende blitt underestimert og bortforklart, blant annet med den begrunnelse at Vorma har så stor vannføring at det ikke betyr noe. At fisken er erklært uegnet som mat på grunn av høye verdier av miljøgifter, har ikke vakt noen stor bekymring verken hos administrasjonen eller politikerne. Vormavannet har siden 70-tallet vært helseskadelig, skriver Hoel/Jensen.

Spesielt område

Paret peker på at det er under planlegging en tursti over deres eiendom og videre til tre fredede gravhauger i området. Gårdsvegen er også atkomstveg for en tursti som går fra Hol til Huser, anlagt av Glomma og Vorma elvelag. Dette er den eneste av sitt slag langs Vorma.

Hoel/Jensen peker videre på at det er et spesielt ravinelandskap i området, et landskap som er som en urskog og rikt på planter og dyr.

- Et deponi langs gårdsvegen vil ødelegge opplevelsen for turgåere og de som farter på elva, skriver Hoel/Jensen.

Ti meter fra boligen

I tillegg peker de på at Holsravina drenerer ut i Vorma over deres eiendom, og renner ut i evja som ligger 10 meter fra deres bolig.

- Helserapporter fra europeiske deponier viser at de påvirker naboenes helse negativt innen en radius på 5 kilometer, skriver paret, som peker på at beitedyra drikker fra bekken, og det vil være skadelig om dyra får i seg forurenset vann.

Sårbart landskap

- Vi bor i et veletablert jordbruksområde i et sårbart landskap med hensyn til vedvarende erosjon og fare for ras og utglidninger av den marine leira. Derfor ønsker vi ikke en ytterligere forsterkning av problemene som har fulgt oss siden den ulykkelige beslutningen om å legge bygdas avfallsdeponi på kommunegården, skriver de, og vil på ingen måte godta at deponiet og virksomheten utvides ytterligere.

- Vi vil på det sterkeste be om at buffersonen rundt biogassanlegget og Esvaldeponiet bevares som en beskyttelse av landskapet, turopplevelsene og naboene, og at utslippstillatelse derfor ikke gis, skriver de avslutningsvis.

_______________________

FAKTA

HOELSRAVINA

Esval Miljøpark (EMP) har foreslått om å omregulere et område kalt Holsravina. Formålet er mottak av ordinært og inert avfall. Etterdriften av området er regulert til renovasjonsanlegg og vegetasjonsskjerm.

Et flertall av politikerne ønsket i fjor høst å redusere det planlagte avfallsmottaket til Holsravina. Dette ble påklagd, da EMP mente de verken kunne forsvare grunninvesteringene i Holsravina på den måten eller tilfredsstille politikernes krav til lønnsomhet og dermed bidrag til kommunekassa.

Kommunestyret tok klagen til følge. Nå har forslaget ligget ute på offentlig høring.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.