annonse

- Dette er en skikkelig salat

Byggingen godt i gang
Byggingen godt i gang: Byggingen av nytt jordrenseanlegg er startet til tross for at naboklagen ennå ikke er behandlet ferdig av Fylkesmannen. Daglig leder i Esval Miljøpark, Jonny Eriksen, betegner det som et miljøprosjekt. (Foto: John Arne Paulsen)
Støtter naboene
Støtter naboene: Ingrid Fyhri, Nes SV. (Foto: John Arne Paulsen)

Ingrid Fyhri (SV) vil ha kartlagt ulemper i form av støy, støv og forurensning før Esval Miljøpark får sette sitt jordrenseanlegg i drift.

John Arne Paulsen

ESVAL

Som omtalt torsdag går tre naboers klage på Esval Miljøparks jordrenseprosjekt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Esval bygger et produksjonslokale for rensing av forurensede jordmasser på Esval. Byggetillatelse er gitt, til tross for at klagen ikke er ferdig behandlet.

- Dette er en skikkelig salat der mange forhold spiller inn og mange lover skal ivaretas. Tillatelsen er gitt med bakgrunn i den gamle reguleringsplanen fra 1996. Den sier ingenting om miljøkonsekvenser og de forholdene som er etterspurt i klagen, påpeker Ingrid Fyhri (SV).

Mangler utslippstillatelse

Nes-politikerne behandlet klagen sist uke. Esval-naboene klager på søknaden om oppføring av et produksjonslokale for rensing av forurensede jordmasser. Bygget har en grunnflate på 2436 kvadratmeter og en høyde på 16,5 meter. Planen er å motta og rense forurenset masse inne i bygningen. Som omtalt i Raumnes torsdag ser man for seg at 80 prosent av jordmassene som kommer inn, skal kunne kjøres ferdig renset ut på byggeplasser igjen.

Klagen dreier seg om ulemper i form av støy, støv og forurensning. Naboene påpeker at det ikke foreligger utslippstillatelse, at reguleringsplanen er gammel og utdatert, og at det ikke er utført konsekvensutredning for støy og støv.

- Vi har en ny reguleringsplan som er startet opp, der det er utarbeidet planprogram. Der er det krav om konsekvensutredning. Hvor denne planen er i prosessen, vet jeg ikke, men den omhandler miljøutfordringene på en riktig måte i forhold til plan- og bygningsloven, opplyser Fyhri.

Forstår naboenes frustrasjon

Hun påpeker også at eksisterende utslippsavtale ikke dekker jordrenseanlegget.

- Der er det søkt om en egen utslippsavtale hvor utbygger Nes Miljøpark AS må dokumentere at hensyn til utslipp til vann og luft og støy ivaretas på Esval Miljpark KFs areal. Med andre ord har Nes kommune det endelige miljøansvaret, sier Fyhri.

Hun kan godt forstå at naboene er frustrerte.

- Jeg mener at dette byggetiltaket er av et slikt omfang at det burde blitt forelagt politikerne før det ble gitt byggetillatelse. Hvis vi hadde hatt den nevnte, nye reguleringsplanen, ville det skjedd. Jeg mener at det må være lov å kreve dokumentasjon knyttet til miljøeffekter også i byggesaken, sier Fyhri.

Da saken var oppe til behandling i utvalget for teknikk, næring og kultur sist uke, ville hun vite hva slags byggetillatelse som er gitt. Hun fikk til svar at miljøparken har fått tillatelse til å igangsette bygging selv om det foreligger en klage. Klagen er med andre ord ikke gitt oppsettende virkning. Byggingen skjer dermed på eget ansvar.

Vann, støv og støy

På vegne av SV og MDG fremmet Fyhri følgende forslag til vedtak:

"Klagen tas delvis til følge. Vedtatt reguleringsplan for Esval er fra 1996 og ikke oppdatert når det gjelder hensyn til miljø og omgivelser. Før brukstillatelse gis må det derfor foreligge dokumentasjon på at de forholdene som er påklaget er ivaretatt på best mulig måte. Det gjelder utslipp til vann, støv og støy, og også fjernvirkning av bygget. Alternativt må prosessen med ny reguleringsplan for Esval fullføres."

Forslaget fikk 4 stemmer (1 MDG, 1 SV, 1 KrF, 1 Sp) og falt; rådmannens innstilling ble vedtatt med 7 stemmer.

Ikke bare kroner og øre

Under saksbehandlingen manet Andrew Mc Million (MDG) til empati overfor Esval-naboene.

- I dette tilfellet har kommunen kanskje sitt på det tørre juridisk, men vi må tenke på den situasjonen naboene har vært i allerede en lang stund knyttet til den ene saken etter den andre. Jeg vil appellere til vår empati og ber om at vi tenker igjennom den langsiktige effekten av det vi gjør. Kostnaden rent økonomisk nå er en ting. En annen er hvordan dette vil påvirke vårt forhold til naboer, spesielt med tanke på å hjelpe dem. I denne saken må man tenke kontekst og ikke bare kroner og øre, sa Mc Million.

Han fikk ikke med seg Ap, H og Frp på det.

----------------------------

- Dette byggetiltaket er av et slikt omfang at det burde blitt forelagt politikerne før det ble gitt byggetillatelse.

Ingrid Fyhri, SV

Fakta om jordrenseanlegget på Esval Miljøpark:

Byggingen av et nytt jordrenseanlegg på Esval er godt i gang. Veggene kommer opp nå, og utstyr monteres fra neste uke.

Byggingen finner sted til tross for at en klage fra tre naboer ikke er behandlet av Fylkesmannen. Det vil si at man er sikre på at Fylkesmannen ikke vil ta klagen til følge.

Det er Nes Miljøpark AS, et selskap etablert for å jobbe med masse- og avfallsbehandling, som bygger anlegget. Planen er at lettere forurenset masse skal gjennom dette renseanlegget, slik at 80 prosent renset masse kan fraktes ut på byggeplass igjen.