annonse

Ber kommunen vente med plan for Herbergåsen

Bør vente
Bør vente: Flere regionale instanser ber kommunen vente med Herbergåsen-planen inntil ny E16 er vedtatt. Begge (Foto: Jan Erik Hæhre)
Ledig
Ledig: En av uttalelsene går på at det fortsatt er mye ledig på industriområdet. (Foto: )

Både fylkesmannen, fylkeskommunen og vegvesenet mener en E16-avklaring må på plass før kommunen vedtar Herbergåsen-plan.

Jan Erik Hæhre

– Da status for ny trasé for E16 fra Kløfta til Kongsvinger fortsatt er uavklart, vil vi anbefale kommunen å avvente områderegulering av Herbergåsen næringspark, skriver fylkesmannen i sin uttalelse.

Kommunen har varslet at det er igangsatt områderegulering og offentlig ettersyn av planprogrammet for Herbergåsen næringspark, og de har mottatt en rekke uttalelser.

Ikke alene

Fylkesmannen er ikke alene om å mene dette. Fylkeskommunen støtter fylkesmannens syn i saken, mens vegvesenet mener det kan være krevende å utarbeide reguleringsplan for Herbergåsen næringspark før det er fattet vedtak om reguleringsplan for ny E16.

– Det kan bli fattet vedtak om reguleringsplan for ny E16 som fører til at Herbergåsen næringspark kan bli liggende i lang avstand fra ny E16, påpeker vegvesenet, som peker på at Nye Veier har skissert en E16-løsning på andre siden av elva i forhold til Herbergåsen.

Fylkesmannen er på ingen måte negativ til Herbergåsen-planene, men minner om overordnede planer.

– Fylkesmannen er positiv til utvidelsen, men det forutsetter at den korte avstanden til E16 opprettholdes, skriver fylkesmannen i sin uttalelse.

1200 dekar

Kommunen ønsker å regulere 1200 dekar til nytt industriområde i forlengelse av dagens område. Fylkesmannen peker også på at deler av området er klassifisert som dyrkbar jord.

– Vi forutsetter at denne ressursen beskrives i det videre planarbeid, heter det i uttalelsen fra fylkesmannen.

I tillegg til å påpeke forholdet til E16, er fylkeskommunen opptatt av at det ikke skal tillates handel- og kontorvirksomhet, men lager- og logistikkvirksomheter med få ansatte og besøkende.

Er dyrka mark

Nabo Geir Berg har også uttalt seg, og peker på at planområdet berører hans eiendom. Han overtok eiendommen for to år siden, og startet systematisk drenering av dyrket mark. Det ga i fjor en god avling, og er i dag en del av driftsgrunnlaget for gården.

Berg stiller seg også undrende til at kommunen i planprogrammet fastslår at det ikke er registrert dyrka mark innenfor planområdet, all den tid han dyrker jorda på eiendommen.

E16-innspill

Opaker Velforening er også innom E16-avgjørelsen på samme måte som fylkesmannen og fylkeskommunen.

– Planlegging og utvidelse av Herbergåsen bør ikke bestemmes for ny trasé er fastsatt, skriver velleder Gro Westerhagen Ilseng i uttalelsen fra velet.

De er videre opptatt av at næringsområdet ikke må begrense utbyggingen av Bjertnes, byggingen av ny skole på Opaker eller utvidelse av idrettsanlegget. Velet minner også om at det i planområdet er friluftsområde som er mye brukt.

Mindre område

Ragnhild Ihler Botilsrud ber om at planområdet innsnevres betydelig. Hun frykter også for friluftsområdet. Videre ber hun om at det som tilhører eiendommen Ihler tas ut av forslaget.

– Vi sier et meget klart nei til masseuttak i Herbergåsen, som i praksis vil innebære mange tiår med tung trafikk og anleggsvirksomhet, skriver Botilsrud, som frykter at et pukkverk vil ødelegge åsen som helhet.

Hun peker på at dagens område heller ikke er fullt utnyttet, slik at behovet neppe er så stort som kommunen ønsker å regulere i planen.

janerik@raumnes.no