annonse

Årsrapportene fra 2016 avdekker utfordrende overgjødsling

Preges fortsatt av avrenning og utslipp
Preges fortsatt av avrenning og utslipp: Med dagens utvikling skal det vanskelig gjøres å oppfylle EU-kravene til vannkvalitet i elvene våre innen 2021, noe som er et satt mål. (Foto: John Arne Paulsen)
Ble orientert
Ble orientert: Utvalg for næring, teknikk og kultur lot seg orientere om vassdragsovervåkingen. (Foto: John Arne Paulsen)
Krever tiltak
Krever tiltak: Rapporten for 2016 viser at en hovedutfordring er overgjødsling i jordbruket. Illustrasjons (Foto: Kjell Herskedal, NTB scanpix)

De største vannkvalitetsutfordringene vi har knytter seg fortsatt til overgjødsling til vassdragene.

John Arne Paulsen

ELVENE VÅRE

I sitt seneste møte behandlet Utvalg for næring, teknikk og kultur årsmeldingene for 2016 og rapportene for vassdragsovervåkingen i vannområdene Hurdalsvassdraget/Vorma og Øyeren.

Årsmeldingene gir en oversikt over arbeidet, sakene og temaene som ble gjennomført i denne sektoren gjennom fjoråret.

Om kun fire år

EUs vanndirektiv danner rammene for overvåkingen. Vanndirektivets hovedmål er å sikre god tilstand i overflatevann og grunnvann innen 2021. Innen den tid skal alt vann oppfylle forskriftens minimumskrav.

Forvaltningen skal være helhetlig og skjer vassdragsvis, på tvers av administrative grenser og sektormyndigheter. En regional vannforskrift skal sikre at det utarbeides og vedtas forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle gitte, nasjonale miljømål. I tillegg skal forskriften medvirke til at det framskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for å nå disse målene.

For Nes kommune ses det som viktig at det nå jobbes videre særlig med gjennomføring av prosjekter i «Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø», og oppfølging av «Opprydningsplan for oppgradering av private renseanlegg».

Utfordringer i jordbruket

Det ses naturligvis også som viktig å videreføre overvåkingen av elvene og vassdragenes generelle tilstand.

Jord- og landbruket er sentralt med tanke på uheldige utslipp til vassdragene. Blant tiltakene som vektlegges er en rullering av kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), samt veiledning til gårdbrukere gjennom miljøråd. Kommunen må legge vekt på sin rolle som forvaltningsmyndighet, blant annet ved å overholde forventningene og forpliktelsene knyttet til gjeldende forskrift.

Årsrapporten for 2016 i Vannområde Øyeren konkluderer med at de største vannkvalitetsutfordringene knytter seg til overgjødsling av næringssalter, partikler og bakterier (fosfor, nitrogen, organisk stoff og bakterier). Størsteparten av forurensningen er imidlertid tilført ved menneskelig aktivitet, blant annet avløpsutslipp og avrenning fra jordbruksarealer.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.