annonse

Til vår nye rådmann: Vel­kom­men til Nes

Enige
Enige: Formannskapet er enige om å ansette Jon Sverre Bråthen som ny rådmann i Nes. (Thomas Frigård *** Local Caption *** Enige: Formannskapet er enige om å ansette Jon Sverre Bråthen som ny rådmann i Nes. Foto: Thomas Frigård)

«Brå­then får gode skuss­mål fra tid­li­ge­re kollegaer og han har er­fa­ring som vil kom­me godt med i job­ben som råd­mann i Nes», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

  • Fred C. Gje­stad

Tirs­dag blir et­ter all sann­syn­lig­het Jon Sver­re Brå­then an­satt som råd­mann av kom­mu­ne­sty­ret i Nes. Tirs­dag ved­tok et en­stem­mig for­mann­skap å inn­stil­le Brå­then til job­ben. At for­mann­ska­pet valg­te å gjen­nom­fø­re et of­fent­lig ved­tak der ut­fal­let er hem­me­lig er kri­tikk­ver­dig, selv om val­get kan være bra.

Fle­re had­de nok ven­tet at fun­ge­ren­de råd­mann In­gar Døh­len skul­le bli til­budt job­ben. Bråthens er­fa­ring og bak­grunn ble to­ne­an­gi­ven­de til at han iste­den fikk til­bud om job­ben. For opp­vekst­sek­to­ren i Nes kan det være en styr­ke å få Døh­len til­ba­ke, og vi hå­per han vil slå seg til ro med å vi­de­re­ut­vik­le sko­le­ne i Nes.

Å være skrå­sik­re på om en an­set­tel­se er rett el­ler feil, skal vi selv­sagt ikke være. Men Brå­then får gode skuss­mål fra tid­li­ge­re kollegaer og han har er­fa­ring som vil kom­me godt med i job­ben som råd­mann i Nes. Han ar­bei­det om lag fire år i Nan­ne­stad kom­mu­ne. Der kom han inn i en kre­ven­de pe­ri­ode, og var en vik­tig per­son for å få kom­mu­nen ut av RO­BEK-lis­ten. Si­den 2012 har han vært re­gi­on­di­rek­tør i Kri­mi­nal­om­sor­gen re­gi­on øst.

Som råd­mann i Nan­ne­stad i pe­ri­oden 2008 til 2013 har han god kjenn­skap til det in­ter­kom­mu­na­le sam­ar­bei­det på Øvre Romerike. Det vil selv­sagt være en klar for­del i job­ben som råd­mann i Nes.

Nes er en sterk kul­tur­kom­mu­ne med et svært ak­tivt lag- og for­en­ings­liv. At Brå­then selv har livs­lang er­fa­ring fra korps­be­ve­gel­sen vil helt klart også være en for­del for å for­stå hvil­ken rol­le og po­si­sjon fri­vil­lig­he­ten spil­ler i Nes.

I et in­ter­vju med Kom­mu­nal Rapport for ti år si­den be­skrev han at VG, Dagbladet og Af­ten­pos­ten var fa­vo­ritt­avi­se­ne. Nå reg­ner vi Raumnes blir lig­gen­de øverst i avis­bun­ken.

fred.gjestad@raumnes.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.