annonse

«Politiet og kommunen sammen skal prioritere og planlegge tjenesten lokalt»

RA201710171019967AR.jpg
Politimester Steven Hasseldal (Foto: Thomas Frigård)

Politimester Steven Hasseldal svarer ordfører Grete Sjøli i dette leserinnlegget.

  • Steven Hasseldal Politimester
  • Øst Politidistrikt

I lørdagens utgave etterlyser ordfører Grete Sjøli mer medvirkning i politiets organisering av tjenestetilbudet i Nes. Og ja, selvsagt skal kommunen få kunne påvirke hvordan tjenestetilbudet på Nes skal bli og hvordan politiressursene her kan forvaltes til fellesskapets beste.

At det siden sommeren har vært stille fra vår side, skyldes arbeidet med intern organisering og ressurssetting av de to store, geografiske driftsenhetene (GDE) i vårt distrikt: Romerike og Follo-Østfold. Her er ikke organisering på plass, og rundt 800 ansatte venter på endelig avklaring rundt framtidig arbeidssted. Politiet gjennomgår en omfattende omstilling som er krevende og som tar tid. Hvor mange ansatte hver tjenesteenhet skal ha, er en drøftingssak mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Vi er i sluttfasen nå, og 17. oktober skal vi forhandle med arbeidstakerorganisasjonene om organisering og drøfte bemanning av tjenesteenhetene.

Fordeling av stillinger blir gjort på lensmannsdistriktsnivå, ikke ned på det enkelte tjenestested. Det blir opp til lensmannen, i forståelse med driftsenhetsleder, å bruke totalressursene på en best mulig måte, innenfor eget distrikt for å kunne tilby de beste tjenestene til innbyggerne.

Kommunen skal gjennom politirådet tas med på råd i forhold til hvilket tjenestetilbud og prioriteringer som gjøres i lensmannsdistriktet. Her vil de være naturlig å diskutere politikontakten sin tilstedeværelse, åpningstider og det generelle tjenestetilbudet i kommunen. Den fullmakten ligger hos lensmannen/tjenestestedsleder så lenge han oppfyller politimesterens forpliktelser som ble gitt i forbindelse med sammenslåingsprossen, jevnfør brev til kommunene om tjenestetilbudet. Skal vi lykkes er det viktig med felles forpliktelser og samarbeid. Vi er opptatt av at politiet og kommunen sammen skal prioritere og planlegge tjenesten lokalt, særlig den forebyggende delen. Politikontakten har en sentral rolle i dette samspillet. Rollen er ny og under utvikling. Vi skal sørge for at den gjøres attraktiv slik at vi klarer å rekruttere gode medarbeidere til funksjonen.

Øst politidistrikt har forpliktet seg på å styrke det forebyggende arbeidet med minst en dedikert forebygger per 10 000 innbyggere. Det gir rom for at vi i Eidsvoll lensmannsdistrikt kan ha fem dedikerte forebyggere, i tillegg tilkommer ett årsverk som vil arbeide med etterretning i nært samarbeid med forebyggerne. En god og riktig situasjonsforståelse er en forutsetning for å foreta riktige prioriteringer. Her vil samarbeidet mellom politi og kommune være viktig for å lykkes! I slutten av oktober vil lederen for GDE Romerike, Terje Didriksen, kalle inn ordfører og rådmann til en orientering om organiseringen av driftsenheten og hvordan han ser for seg den videre samhandlingen med kommunene.

Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med dere til innbyggernes beste.